Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
283-
soms in een lievig bulderen over. Aan de landzijde
vormt deze rots eene andere grot, welke men meent,
dat nog grooter is dan die aan de zeezijde.
De voornaamste plaatsen zijn:
Ambon, ook wel Apon en Amboina genoemd, aan
de noordzijde van het schiereiland Ley-Timor en de
Baai van Amboina, Zij is de hoofdplaats van het
Gouvernement der Molukken en van de Residentie Am-
boina. Onder de verschillende wijken der stad is de
Chinesche wijk eene der meest bevolkte. Sedert 1666
bezit Ambon straten, die elkander regthoekig doorsnij-
den ; deze zijn met rijen fraaije boomen beplant, en
worden door welaangelegde tuinen van Nederlanders of
derzelver afstammelingen verfraaid. Wegens de aardbe-
vingen hebben de huizen slechts een steenen voetstuk;
doch zij zijn voor het overige van hout getimmerd, en
hebben meestal slechts ééne verdieping. Bij sommige
woningen zijn ook, tot meerdere veiligheid, bamboezen
slaaphuisjes. Na een' zwaren brand, op het einde der
17de eeuw, moesten de huizen met pannen gedekt wor-
den ; echter is dit sedert weder in onbruik geraakt.
Eene kleine, maar nette kerk, voor de dienst in de
Maleische taal, was door den Predikant Kam gesticht
uit de geschenken, hem, vooral door de inlandsche
Christenen, bij doop, huwelijk enz. gegeven; doch de
aardbeving van November, 1835, heeft, zoo als ge-
zegd is, die kerk vernield. Er zijn twee Protestantsche
kerken, een Raadhuis, een weeshuis, een gasthuis en
een schouwburg, waarin door liefhebbers vertooningen
gegeven worden. Eene inrigting van uitgebreid nut is
de Kweekschool voor inlandsche Schoolmeesters, waar-
aan eene drukkerij van gebedenboeken , leerboekjes enz.
is verbonden.
Het kasteel Victoria, door de Portugezen in 1580
gesticht en Kotta-Laha genoemd, is, na de vermees-
tering in 1605, meermalen vergroot en verbeterd. Toen
het door de aardbeving van 1754 zoo zeer geleden had,
is het afgebroken en door eene aanzienlijke sterkte.
Nieuw-Victoria genaamd, vervangen. Men vindt er
kazernen en woningen, zoowel voor Civile Ambtena-
ren als Officieren, voorts magazijnen, nagelpakhuizen
enz. Nabij de stad liggen twee batterijen, en aan de
andere zqde der baai is sedert eenige jaren een nieuw
fort gebouwd, dat mede tot bestrijking der reede dient,
en