Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
4G
bewerkte mai zoocknige vertalingen in liet Singaleescli
en Tamulisch. Meest algemeen bediende men zich van
het laag-Maleisch en het Nederdiiitsch bij de gods-
dienstoefening ; ook van het Portugeesch, inzonderheid
te Batavia, ten behoeve der Portugesche afstammelin-
gen; van het hoog-Maleisch op het schiereiland Ma-
lakka; op Ccylon en daaromtrent van het Singaleesch en
Tamulisch.
In het midden der 17de eeuw telde men a8 geordende
Predikanten en een aantal Krankbezoekers of Katechi-
seermeesters, die meermalen, na eenige jaren verdien-
stelijken arbeid, den rang van Predikanten ontvingen.
Te Batavia waren destijds vijf hervormde kerken,
waaronder eene voor de Portugesche en eene voor de
Maleische Christenen. , Er was te Kolombo, op Ceylon,
een Seminarium voor de opleiding van hervormde Pre-
dikanten. Daar het getal Krankbezoekers op verre na
niet toereikende was voor de behoefte, en het school-
onderwijs mede aan deze was aanbevolen, omdat men
begreep, dat het godsdienstig onderrigt, vooral bij de
jeugd heilzaam kon werken, zoo trachtte men door de
opleiding van inlandsche Schoolmeesters in die behoefte
te voorzien. Onder de Ambonezen, waar men veel
zucht hiertoe bespeurde, werd eene kweekschool te
Ambon opgerigt.
Nog tegenwoordig zijn er vele Ambonesche School-
meesters , die de inlandsche jeugd in het Maleisch on-
derwijzen , en des zondags de gemeente in de kerk,
of, bij gemis daarvan, in de school vereenigen,
wanneer door hen gebeden en daartoe opzettelijk ver-
vaardigde leerredenen worden voorgelezen. Zij geven
ook eenige godsdienstige liederen op , welke door de
verzamelde menigte worden gezongen.
In plaats van Krankbezoekers, zijn er thans Zende-
lingen, door het Nederlandsch Zendelinggenootschap van
hier naar Indië gezonden. Zi^i wonen voornamelijk op
het noordoostelijke schiereiland van Celebes, en op de
kleine eilanden, in de nabuurschap van Timor. Deze
genieten, wanneer zij tevens de dienst van Predikanten
doen, eenige ondersteuning van het Gouvernement.
b. De ^Islain. De leer van Mohammed heeft
zich, sedert het midden der 14'le eeuw, over den Ar-
chipel verbreid. Op Sumatra, waar de Paddries of
Weclrabieten, in het begin dezer eeuw, getracht
heb-