Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
iS
4- De Bocgische of Boegineschc taal. Deze staat tot
het Makassaarsch, dat op de westkust van Celebes ge-
sproken wordt, in de verhouding van eene zuivere taal
tot een' verbasterden tongval dierzelfde taal. Het Boe-
gisch wordt door de inwoners van het Rijk Boni met de
meeste zuiverheid gesproken, maar wordt mede oost- en
noordoostwaarts van daar vrij algemeen aangetroffen als de
eigenlijke taal van Celebes. — Op Bintang en andere ei-
landen daaromstreeks, op de oostkust van Borneo en
elders, waar de Boeginezen zich als kooplieden hebben
gevestigd, is het Boegisch bekend geworden.
5. De Hoyi'amohelsche taal ontleent haren naam van
het westelijke schiereiland van Ceram. Zij wordt, naar
allen schijn , gesproken op Ceram , op eenige der kleine
eilanden, ten oosten van Ceram gelegen, voorts op de
Amboinsche en Ternataansche Eilanden, en , naar som-
miger oordeel, op het noordoostelijke schiereiland van
Celebes. Men meent, dat het Howamohelsch met de
Mangaraïsche taal verwant is.
6. De Timoresche {aal is op Timor en de nabijge-
legene grootere, zoowel als kleinere eilanden in gebruik.
Deze taal splitst zich in onderscheidene dialecten , welke
veelal onderling vrij ver van elkander afwijken, zoo-
dat het niet zeker is, dat het Savoeneesch, Rottineesch
en Soloreesch tot denzelfden taalstam behooren. Op Ti-
mor zelfs vindt men drie tongvallen of talen, welke
hier en daar geen onbelangrijk verschil met elkander
opleveren. — Het Maleisch heeft, op onderscheidene
eilanden, ontegenzeggelijk invloed gehad op de taal
der bewoners. — Velen begfijpen het Timoreesch on-
der de Polynesische talen.
7. De Papoesche taal. Op Nieuw-Gtiinea, Misoal
en de eilanden nabij de noordkust van Nieuw • Guinea
wordt deze taal gesproken, en welligt strekt haar ge-
bied zich verder oostelijk en zuidelijk uit. Zij behoort tot
de Polynesische talen; doch daar zij alle beschaving
mist, bestaat er, zelfs in naburige streken van Nieuw-
Guinea, een werkelijk dialect-verschil. — Hier en daar
heeft het Howamohelsch eenigen invloed gehad op de
Papoesche taal.
4.