Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
221-
dert echter geene bloedige wraak , wanneer de vermoor-
de een Daeng of Care is. Moord aan Vorstelijke
personen gepleegd, kan nooit afgekocht worden. Bij
het Contract of Traktaat van Oedjong-Pandang,
1824, hebben de Vorsten zich moeten verbinden, om
geen' afkoop van moord verder toe te laten.
Het wordt bij vele volkeren van den Archipcl voor
een sieraad gehouden, lange nagels aan de vingers te
hebben, en de Vorstinnen van Goa en van de nabu-
rige Rijken drijven dezen smaak tot een verregaand
uiterste. Deze laten den nagel van den duim der
regterhand groeijen, totdat dezelve eene lengte, zelfs
van 10 en 12 duim verkrijgt. Gedurende den dag is
er gewoonlijk een koker om , ten einde alle beschadiging
voor te komen. Des avonds wordt de nagel in heet
water week gemaakt en opgerold, en des morgens we-
der met voorzigtigheid ontrold en in orde gebragt. Het
geschenk van een stukje van dien nagel is een bewijs
van bijzondere eer of vriendschap.
§ 7. Godsdienst. De Grooten op de westkust, en
in het zuider - schiereiland vooral, noemen zich Moham-
medanen, hoevvel zij in het nakomen der voorschriften
van Mohammed zich het strengst houden aan de
besnijdenis en het niet eten van varkensvleesch. Zelfs
de jongedochters, tot den ouderdom van huwbaarheid
gekomen, ondergaan eene zekere inwijding, welke van
vele plegtigheden vergezeld gaat, en tanden schuren
heet, dewijl zij daarmede aanvangt. Zwarte tanden
worden alhier als een sieraad beschouwd, weshalve
men de tanden schuurt, om ze, bij het betel kaau-
wcn, te eerder zwart te doen worden. Voor het
overige zijn de Celebezen Heidenen, die, gelijk ten
minste in het noorder-schiereiland het geval is, met
minder moeite tot het Christendom te brengen zijn.
Onder het gebied van Menado trof men, reeds in de
17de eeuw, een aantal Christenen aan, en sedert eenige
jaren zijn verscheidene Zendelingen aldaar werkzaam.
Er worden kerken en scholen gesticht, en dc zucht
tot omhelzing van het Christendom schijnt bij de bevol-
king , tot Menado behoorende, meer en meer levendig
te worden.
§ 8. Kunsten cn Wetenschappen. De letteren en we-
tenschappen vinden tegenwoordig hier geene of weinig
beoefenaars, alhoewel de nog aanwezige overblijfselen-
O 3 ten