Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
zit, die hem eene zekere onafhankelijkheid verschaf-
fen, belioort onder deze. Al die voorname mannen
hebben groote dalems; doch de Keizerlijke kraton
beslaat, met tuinen en vijvers binnen hare muren, eene
grootere oppervlakte, en bevat, volgens sommigen, eene
bevolking van loooo zielen, tot de Hofhouding en de
dienst van het paleis behoorende. — Het Nederlandsch
kasteel, dat den Resident tot woning verstrekt, is zeer
sterk. De Europesche wijk is grooter dan te Djokjo,
dewijl er veel meer Europeërs wonen; verscheidene hun-
ner hebben fraaije steenen huizen. Eene Protestantsche
kerk, grootendeels gebouwd uit de bijdragen der ge-
meente te Solo, en waartoe verschillende Javaansche
Grooten gelden hebben geschonken, is den 24stcn Au-
gustus, 1832, ingewijd. Ook is hier in 1832 opge-
rigt het Javaansch Instituut, waarin jongelingen van
Europesche ouders met de Javaansche zeden, taal en
regtspleging worden bekend gemaakt, en zoo doende ,
opgeleid tot Ambtenaren voor de dienst van het eiland
Java, in staat, zich in onmiddellijke aanraking met
den inlander te stellen.
De Rijksbestuurder moet ook hier over maatre-
gelen van algemeen bestuur en over allerlei belangrijke
zaken met den Resident raadplegen; daarom heeft
deze een' Assistent - Resident en eenige andere Ambte-
naren onder zich.
Te Soio legt de Javaan groote nijverheid aan den
dag. Fraai lederwerk, zadels en paardentuigen worden
er vervaardigd; ook zijn de Solosche kleedjes zeer
gezocht, terwijl weverij en verwerij er zeer deugdzaam
geacht worden.
Klauen, eene belangrijke vesting, aan den grooten
weg tusschen Soerakarta en Djokjokarta, voorzien
van grachten , ophaalbruggen en vier bolwerken, gele-
gen in eene gezonde landstreek. Zij is de woonplaats
van twee Regenten.
Sello, een vlek tusschen den Merbaboe en den Mer-
api, derhalve van nabij door twee vuurspuwende bergen
bedreigd. Deze plaats heeft, voor het overige, in het
regensaizoen weinig van stortregens te lijden, en er
heerscht eene gematigde warmte. Niet zelden komen
uit dien hoofde Europeërs, die door de verslappende
hitte aan de noordkust verzwakt zijn , te Scllo her-
stel van krachten zoeken.
G 3 Oud-