Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 1
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Te Leyden, Deventer en Groningen: bij D. Du Mortier en zoon, J. de Lange en J. Oomkens, 1843
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 258 F 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204606
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
•■Wi
8G
ook dit gebouw eenige beelden, cn onder deze dat
van Genesa, en een vrouvvebeeld met acht armen, op
een' liggenden karbouw staande. — In het landschap
Minoreh staat het allezins belangrijke gedenkteeken Bo-
ro-Boedho. Tegen een' heuvel aangebouwd, heeft het
van onderen 600 voet uitgebreidheid, bestaat uit zeven
rijen nissen, te zamen 997 beelden kunnende bevatten,
terraswijze boven elkander gebouwd, zoodat het getal
nissen naar boven toe telkens iets minder wordt. Het
geheel eindigt, ter hoogte van 120 voet boven op den
heuvel, in een' koepel, welke 50 voet in doorsnede
heeft, en met drie rijen torentjes omgeven is. In de
meeste nissen bestaan nog de beelden, van meer dan le-
vensgrootte, in eene zittende houding en met onder-
geslagene beenen. Men nadert tot dit gedenkteeken langs
vier toegangen , welke steenen leeuvven tot wachters
hebben. Volgens het oordeel van sommigen zou dit
gedenkteeken, dat men meent in de 8ste eeuw onzer
jaartelling te zijn gesticht, ter eere van den grooten
Boedho zijn opgerigt; volgens anderen zouden deze beel-
den zoo vele Wijzen of Heiligen (Boedhisten) moeten
voorstellen.
17. De Residentie d j 0k j 0 k a r t a of m a tar am.
Deze Residentie, die tevens een Koningrijk is , dat
na de demping van den opstand van Diepo-Negoro,
welke hier begon, in zijne grenzen meer zamenge-
trokken , doch juister bepaald is, grenst nu ten
noorden aan de Residentiën Kadoe en Soerakarta, ten
oosten aan Soerakarta en Patjietan, ten zuiden aan
de Indische Zee en ten westen aan de Residentie
Bagelen of de rivier Bogowonto; zij bevat 300000
inwoners.
Luchtgesteldheid. Niet zeer heet, en in het zuiden
door de zeewinden zelfs koel.
Bergen. De oevers der zee bestaan grootendeels uit
steile rotsen, waartegen de zee soms hare hooggaande
golven met donderend geweld breekt. In die rotsen zijn
eene menigte holen en grotten, die tot velerlei overleverin-
gen en wondervolle verhalen hebben aanleiding gegeven. —
De grotten van Njaja-Kedoel en Kala bezitten eene groote
vermaardheid; de Javanen gaan derwaarts tot tijdelijke en
heilige afzondering, of tot het doen van zekere offeran-
den. —