Boekgegevens
Titel: Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. Zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 F 9 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204584
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Wet op het lager onderwijs (1857), Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
Abt. 15 en 16.
veel daarmede in aanraking wordt gebragt, dat onderwijs
gevaar zou loopen eerder te worden belemmerd dan aan-
gemoedigd. Ik meen, dat daarin eene reden ligt om het
militair onderwijs van de bepalingen dezer wet uit te zon-
deren. Bij de overeenstemming nogtans, die er bestaat
in het staatsbestuur, twijfel ik niet of het zal mogelijk
wezen tusschen het Departement van Binnenl. Zaken en
dat van Oorlog zoodanige zamenwerking te bevorderen
ten opzigte van het militair onderwijs, als in het belang
van dat onderwijs zal noodig geoordeeld worden, (Min.
van binnenl. zaken, Bijbl. 1857, bladz. 1046.)
TITEL II.
VAN HET OPENBAAK ONDERWIJS.
§ 1. Fan de scholen.
Art. 16. (a) In elke gemeente wordt lager onder-
wijs gegeven in een voor de bevolking en de behoefte
voldoend getal scholen, toegankelijk voor alle kinderen
zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid.
(b) Het onderwijs omvat ten minste de vakken, ver-
meld onder a—i van art. 1. Waar behoefte aan uit-
breiding bestaat en deze mogelijk is, worden een, meer
of alle vakken, onder van art. 1 vermeld, in het
onderwijs opgenomen.
(c) Twee of meer naburige gemeenten kunnen, met
inachtneming van art. 121 der wet van den 29"°" Junij
1851 {Staatsblad No. 85), zich vereenigen tot het oprig-
ten en in stand houden van gemeenschappelijke scliolen.