Boekgegevens
Titel: Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. Zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 F 9 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204584
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Wet op het lager onderwijs (1857), Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Vorige scan Volgende scanScanned page
' Ne^isrlandscii Schoolmuseum
17 i'iinsengracht 151 b'j r'". Prinsenstraat
belang van den staat, in strijd met de ontwi'
volksbeschaving. (Bijblad 1857, bladz. lüf^
Nog zegt prof. bosscha, op de vraag, of de Heireeuw-
sehe taal ooh onder deze talen moet gehragt worden 1
liet Hebreeuwsch kan evenmin als het Grieksch gezegd
worden eene levende taal te zijn. (Bijbl. 1857 , bladz. 1023.)
Verder geeft hij te kennen:
Het dieper indringen in de grammaticale gronden der
talen en hare litteratuur zullen natuurlijk gebragt worden
(ot het middelbaar onderwijl.. (Bijbl. 1857, bladz. 1023.)
Op de aanmerking, dat de kosten van het onderwijs voor
de gemeenten zeer zouden verzwaard worden, geeft hij de
volgende toelichting:
Het is juist het onderwijs voor de burger klasse en voor
de hoogere standen, voor diegenen, die een voldoend
schoolgeld kunnen betalen , dat aan de gemeenteraden,
geene kosten behoeft te veroorzaken. De last, die drukken
zal op de gemeentebesturen, zal bepaaldelijk zijn het on-
derwijs van de lagere standen. (Bijbl. 1857, bladz. 1023.)
Op de opmerking, dat het onderwijs in de Fransche taal
X op onze lagere scholen zeer gebrekkig is, geeft hij het volgende
te kennen :
Tegen den naijver, tusschen de bijzondere schoolhou-
ders , (waardoor het onderwijs in de Fransche taal zeer
gebrekkig is gebleven,) en de nadeelen, daardoor veroor-
zaakt voor hen, die de kennis der Fransche taal behoe-
ven , is dit voorschrift (het onderwijs in de levende talen)
juist bestemd eene voorzorg te geven, door voor te schrij-
ven , dat voortaan het openbaar gezag zal moeten zorgen,
dat er gelegenheid zij voor een goed en deugdelijk onder-
wijs in de levende talen. (Bijbl. 1857, bladz. 1023.)
Art. 2. (a) Lager onderwijs wordt gegeven in scho-
len en in de woningen der ouders of voogden van de
kinderen.
(b) Het eerste is school- het laatste huisonderwijs.
2