Boekgegevens
Titel: Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. Zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 F 9 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204584
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Wet op het lager onderwijs (1857), Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gaarne hadden wij het bedoelde tweede gedeelte van dit werk
in handen gehad, alvorens ons tot de aankondiging van dit werk
te zetten. Intusschen, daar het verdient, dat het Publiek er op-
lettend op worde gemaakt, mögt Ref. die aankondiging niet tc
lang uitstellen. De heer Hemkes is door vroegeren arbeid bekend
als een vlijtig en oordeelkundig verzamelaar van onze schoolver-
ordeningen, algemeene en provinciale, en do aanteekeningen,
bij deze uitgave der Wet vau 13 Augustus 1857 gevoegd, geven
daar op nieuw bewijzen van. Zoo bijv. in het begin, bj hetgeen
tot de geschiedenis der regeling van het jaar 1848 af, hier wordt
aangehaald, waaruit blijkt, dat al wat in dit opzigt sinds dien
tijd is voorgevallen, door hem met aandacht is gevolgd en
opgeteekend , zakelijk en beknopt, en, naar Ref. toeschijnt,
vrij volledig.
In bijzonderheden zal welligt niet behoeven te worden getreden.
Mögt zulks in het vervolg blijken noodig tc zijn, dan zullen wij
er ons niet aan onttrekken , vertrouwende, dat het enkel zal moe-
ten geschieden om de verdienste van de bewerking meer te doen
uitkomen. Thans hebben wij er ons toe bepaald om het voor ons
liggende gedeelte na te gaan en tc doorlezen, en dit heeft ons
wèl bevallen, even als geheel de inrigting, druk, letter en pa-
pier. Het gebruik is zeer gemakkelijk gemaakt, doordien boven
aan elke bladzijde, ter linkerhand, de artikelen staan aangewezen,
op die bladzijde voorkomende, of over welke de voortloopcnde
aanteekeningen handelen. Deze schikking prijzen wij zeer en
stellen ons voor, dat het werk, ook uit dien hoofde bij het ge-
bruik zich zal aanbevelen. Zoo als reeds gezegd werd, is aan de
uitvoering voldoende zorg besteed; maar, herinneren wij ons wel,
dan is den corrector wel eene enkele misstelling ontsnapt en on-
verbeterd gebleven. Rcf. verklaart het ontbrekende gedeelte ver-
langend te gemoet tc zien.