Boekgegevens
Titel: Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. Zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 F 9 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204584
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Wet op het lager onderwijs (1857), Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Vorige scan Volgende scanScanned page
kregen. Al datgene, waarvan andere handleidingen zoo veel werk
hebben gemaakt , laat hij ter zijde.
Ten slotte moeten wij nog wijzen op de zorg, die er aangewend
is, ten aanzien het gesprokene of geschrevene, vooral van do Mi-
nisters van Binnenlandsche Zaken cn Justitie, bij sommige arti-
kels, hetwelk hier ter plaatse gebragt is, waar het behoort. Dit
moet aan den schrijver dc meeste moeite gekost hebben.
Van het gesprokene door afzonderlijke leden der Staten-Generaal
13 weinig gebruik gemaakt. Alleen dan worden uittreksels uit
hunne redevoeringen medegedeeld, waar het artikelen of alinea's
geldt, die in weerwil der regering in de wet zijn gebrast; zooals
in art, 1 het onderwijs in vreemde levende talen van prof. Bosscha,
en wat art. 21 betreft, aangaande de traktementen van hoofd- cn
hulponderwijzers van bijscholen, van den heer van Iloëvell. "Wij
kunnen verklaren , dat dit werk zoo voor commissiën van onder-
wijs , gemeente-besturen en inzonderheid voor openbare en bijzon-
dere onderwijzers zeer bruikbaar zal bevonden worden.
De correctie is zuiver cn wij twijfelen niet, of aan de volgende
aflevering zal dezelfde zorg besteed worden. Wij hebben opgemerkt,
dat een paar malen de bron vergeten is op te geven, welke an-
ders zoo naauwkeurig mogelijk met dag en jaar zijn vermeld.
Die de nieuwe wet moet kennenj wij herhalen het, Icoope vooral
deze uitgave.
De Nieuwe Bijdragen, ter bevordering van het onder-
wijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot
de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden,
Februarij 1858, bevatten het volgende:
„Als proef van bewerking wordt deze eerste aflevering in het
licht gegeven, het tweede gedeelte, ongeveer van gelijken om-
vang, is geheel afgewerkt ter perse en volgt spoedig, met titel,
voorberigt en algemeen couvert.
„De prijs bedraagt per vel 10 cents, en het geheel voor de
inteekenaars hoogtens f 1,50.
„Vele in betrekking tot het onderwijs verdienstelijke mannen
schraagden deze onderneming : moge deze proef er toe leiden,
den bijval te vermeerderen."