Boekgegevens
Titel: Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. Zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 F 9 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204584
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Wet op het lager onderwijs (1857), Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Vorige scan Volgende scanScanned page
242
Wegens vrijdom van registratie-hosten is het volgende vastgesteld:
Door den minister van financiën is , onder dagteekening
van den 28. Januarij 1858, 868, aan de ambtenaren
der registratie de volgende circulaire gerigt:
De minister van financiën brengt ter kennis van de
ambtenaren der registratie;
a, het koninklijk besluit van den 21 Januarij 1858, n®.
70, luidende :
Wij Willem III, bij de gratie Gods, Koning der Ne-
derlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van
Luxemburg , enz., enz., enz.
Op voordragt van onzen minister van financiën, van den
20 Januarij 1858, 5, Reg.
Gelet op art. 61 der wet van 13 Augustus 1857, (Staats-
blad , n^ 103);
Gelet op art. 29 der vret van 31 Mei 1824, (Staats-
blad, n^ 36);
Hebben goedgevonden en verstaan:
1°. Vrijstelling van registratieregt te verleenen voor de
processen-verbaal van eedsaflegging der leden van plaat-
selijke schoolcommissiën, welke, overeenkomstig art- 61
der wet van 13 Augustus 1857, (Staatsblad, n". 103),
door kantonregters Avorden opgemaakt;
2°. Te bepalen, dat deze vrijstelling zal gerekend wor-
den te zijn ingegaan met 1° Januarij 1858.
En is onze minister van financiën belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.
's Gravenhage 5 den Januarij 1858.
{Get), WILLEM.
Be Minister van Financiën^
{Get.) VROLIK.