Boekgegevens
Titel: Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. Zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 F 9 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204584
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Wet op het lager onderwijs (1857), Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Vorige scan Volgende scanScanned page
219
Art. 72.
moeijelijkheden te kunnen voorkomen. Door het bewuste
onderwijs voor als nog te beschouwen als voortdurend
deel van het lager onderwijs uitmakende en daarop
mitsdien de wet op dat onderwijs toepasselijk te doen
zijn, was voor alle gevallen, die zich mogten voordoen
en vragen, die mogten rijzen, de oplossing in die wet te
vinden.
Hieruit blijkt, dat het geenszins in de bedoeling der
Regering lag het middelbaar onderwijs in 't algemeen tij-
delijk te regelen. Daartoe had zij geene aanleiding hoe-
genaamd. Welke vakken tot het middelbaar onderwijs
zullen behooren en hoe dat onderwijs zal worden gere-
geld , behoort door den wetgever voor dat onderwijs te
worden aangewezen en bepaald. De Regering zou er dan
ook niet aan gedacht hebben thans reeds een stap op het
gebied dier wetgeving te zetten, ware zij daartoe niet ge-
drongen door de noodzakelijkheid om een gedeelte van
het lager onderwijs, hetwelk de wet op dat onderwijs
heeft laten liggen en dus geacht moet worden middelbaar
onderwijs geworden te zijn, tijdelijk te regelen, zoowel
in het belang van het onderwijs in 't algemeen als bijzon-
der van hen, die zich aan het onderwijs van dat gedeelte
hebben toegewijd. (Mem. v. Beantw. van 16. Junij 1857.)
(b) Voor de acte wordt slechts eenmaal betaald. Ten
aanzien der hier bedoelde vakken zal op gelijke wijze als
met die van het lager onderwijs bij den huisonderwijzer
worden gehandeld. Heeft bijv. iemand eene acte van be-
kwaamheid tot het geven van onderwijs in de Fransche
taal verkregen, hij betaalt daarvoor ƒ 5, legt hij nader
met gunstig gevolg examen af in de Engelsche taal,
daarvan geschiedt kosteloos aanteekening op de reeds
verkregen acte, en zoo verder met de overige vakken
van het tijdelijk middelbaar onderwijs. (Mem. v. Beantw.
van 16. Junij 1857.)
(b) Het is geen algemeen vereischte, dat hij , die on-
derwijs in vreemde talen wenscht te geven, vooraf tot het
geven van lager onderwijs moet zijn toegelaten, alleen van