Boekgegevens
Titel: Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Auteur: Hemkes, H.
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, J. Zoon, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 679 F 9 (2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204584
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Lager onderwijs, Wet op het lager onderwijs (1857), Nederland, Wetteksten (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wet op het lager onderwijs, van den 13. augustus 1857, (Staatsblad No. 103.): met aanteekeningen uit de geschiedenis van het onderwijs, de handelingen der regering en der wetgevende magt
Vorige scan Volgende scanScanned page
196
Art. 62 en 63.
de sclioolopzieners en de inspecteurs zijn bevoegd van de
overtredingen dezer wet en der verdere verordeningen
op het lager onderwijs proces-verbaal op te maken.
Art. 63. (a) Alle scholen, waar lager onderwijs wordt
gegeven, zoo openbare als bijzondere, zijn steeds toe-
gankelijk voor de leden der plaatselijke schoolcommissie
van de gemeente, voor den schoolopziener van het di-
trict en voor den inspecteur der provincie.
(b) De onderwijzers zijn gehouden hun de verlangde
inlichtingen te geven omtrent de school en het onderwijs,
(c) Weigering in dezen wordt gestraft met eene boete
van vijf en twintig gulden of gevangenisstraf van drie
dagen, en bij herhaling telkens met beide straffen te
zamen.
(d) Art. 463 van het Wetboek van Strafregt en art,
20 der wet van den 29"®° Junij 1854 {StaatsUad n°. 102)
zijn ten deze toepasselijk.
(a) Het schooltoezigt over de bijzondere scholen kan
niet zoo krachtdadig werken als dat over de openbare,
maar waar liggen dan hier de grenzen? Zoo de school-
opziener of de plaatselijke schoolcommissie, waar het eene
bijzondere school geldt, het toezigt tot schoollocaal en
schoolbehoeften kan uitstrekken, is dit dan evenzeer toe
Ie laten wat de gevolgde leerwijze en de gebezigde leer-
boeken betreft ? Kan omtrent zulke onderwerpen eenige