Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
3. De uitlieemsclie eigennamen van personen worden in den
verbogen en vooral in den tweeden naamval gewoonlijk met
het lidwoord gebruikt, b. v. bie ïprannei beé Siberiuê, de dwinge-
landij van Tiberius. ^eer beé ïerjreè, het leger van Xerxes.
Ook in het meervoud ondergaan zoodanige eigennamen,
wanneer zij met het lidwoord verbogen worden, geene andere
verbuiging, dan dat men bij de mannelijke Buitsche namen
en bij de uitheemsche in on en am eene c en bij die in o den
uitgang ne voegt: b. v. bie ©iiétaüe, bie ïïSilhelme, bie Gicerone,
enz. Al de overige, uitgaande op a, e, i, el en er, blijven
ook in het meervoud onverbogen, behalve dat zij, gelijk alle
Duitsche verbuigbare woorden, in den derden naamval meer-
voud eene n aannemen: dus bie petrarca, ber ^petrarca; ben
«Petrarca'n, bie ^ctrarca, bie ©oef^e, ber ©oef^e, ben ©oet^en,
bie ©oetf)e, enz.
De vrouwelijke doopnamen daarentegen krijgen in het meer-
voud den uitgang en of 'n (wanneer ze namelijk in het
enkelvoud niet op cfeen uitgaan, gelijk ©oreren, Doortje);
b. V. bie Sonifen, bie 3ba'n, enz.
In de werken van vroegere schrijvers vindt men de Grieksche
en Latijnsche namen van personen nog op de Latijnsche wijze
verbogen, b. v. 1. 3efuê GWItué, 2. ^cfu G^rifti, 3. fyefu
Ghrifïo, 4. 3cfum Ghriftuni; bie ©ebnrt Ghriftt' de geboorte
van Christus; 5|)aull Briefe, de brieven van Paulus; ©alomo;
nié ©chi'iffi^n, ^^^ schriften van Salomo; Gieeronié Sieben, de
redevoeringen van Cicero, enz. De meeste latere schrijvers
echter verbuigen deze en soortgelijke eigennamen naar de Duit-
sche wijze; Ghriétuê ©eburt, Christus geboorte (de geboorte
van Christus); ^auluê Briefe, of bie Briefe beé «paulnê, @alo;
mo'é ©d^riften, Gieero'ê 3ieben, enz.
VOORBEELDEN VAN VERBUIGING DER EIGENNATMEN.
M a n n e 1 ij k.
Enkelvoud.
1. .^einrich, .flopflocE, 2Sog.
2. J^einrid;ê, j?lop|tocf'ê, 2)0§'é.
3. J^einrich, Jïlopfiocf, 23og.
4. .P)cinricf), iïlopjïocE, 23og.