Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
380.
den eed 11. In den naam der heilige maagd 12 en der be-
schermheiligen 13 des lands sprak de kapucijn den zegen
uit. En nu gingen zij spoedig uit elkander om Hofers bevelen
in de afgelegenste 14 dalen te brengen. Met gewillige 15
geestdrift 16 stond het trouwe volk wederom op. Hofer,
Speckbacher en de heldhaftige 17 Haspinger plaatsten zich
aan het hoofd 18 en de strijd, die thans tegen de vijande-
lijke scharen begon, was de glansrijkste 10, maar ook de
gelukkigste van alle. Het Eransch-Beiersche leger werd terug
gedreven 20; 6000 gevangenen liet het achter en 5000
dooden had het verloren.
12. iungfrau. 15. roiüig. 18. ©pige. 20. jurüdtüer?
13. Patron. 16. SBegeifiernng. 19. glanjcnb. fen.
14. entfernt. 17. helbenfü^n.
94. Vervolg.
Bij een bosch hadden de Eranschen door de van de hoogte
af mikkende 1 schutters veel geleden, tot zij toch eindelijk
doordrongen. Een tachtigjarige grijsaard was daarbij in het
lijzonder 2 werkzaam 4 geweest. In eene rotskloof 4 staande,
laadde 5 en schoot hij onvermoeid 6, en koos zich daarbij in
het bijzonder officieren tot een zeker doel. Plotselijk zag hij
zich door vijanden omsingeld 7, en van achteren aangetast.
Zonder zich lang te bedenken, schoot hij den voorsten 8 dezer
aanvallers 9 neder, dan slingerde 10 hij zijn geweer ver weg,
omvatte 11 den tweeden soldaat met de armen, en met den
uitroep: „Hoezee 12! in Godsnaam!" stortte hij zich met
hem in den afgrond.
Thans, door de algemeene stem daartoe beroepen, trad
Hofer aan het hoofd 13 van het bestuur 14 des lands, trok
in den keizerlijken hofburgl5 in Inspruck en leidde inden
naam van keizer Frans de regeering des lands. Daarbij bleef
hij echter eenvoudig, als te voren 16. Zijne tafel kostte dage-
lijks niet boven 17 eenen gulden. Hoe weinig Hofers vorming 18
1.jielen. 5. laben.* 8. eorberft. 12. juchhe!
2. befonberé. 6. unermüblich. 9. Angreifer. 13. ©pige.
3. tf)attg. 7. nmgehen, 10. fchlenbern. 14. SJenualtung.
4.gclfenfpalte. {onscheidl.). 11. umfchlingen. 15. .^ofbnrg, f.