Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
362.
onder welke hij haar het eerst leerde kennen, nog geene reken-
schap geven. "Want nog altijd dreigde het gevaar, de vlammen
en de dikke rookzuilen vervulden den gang en naderden altijd
meer. Zij ijlden den trap af en waren nu in den ineenge-
drongen 14 hoop van menschen onder het portaal. Maar het
was onmogelijk er door te dringen. Zij werden onwillekeurig 15
naar het binnenste plein 16 geschoven 17 en zochten hier eenige
rustige oogenblikken.
13. a>crhalml§. 15. unmiHführ? 16. J&of. 17. fchicfecn.
14. gcbrangf. lic^.
70. Vervolg.
Onder den verwarden 1 hoop van meubelen 2 en gereed-
schappen 3 van allerlei aard, vonden zij een sofa en zetteden
zich, geheel uitgeput 4 op dezelve neder. Hun toestand 5
was niets minder dan gevaarloos en slechts het gevoel, dat
zij een veel grooter gevaar bijna als door een wonder ontgaan
waren, dat zij hier het geringere met eene menigte stoutmoe-
dige 6, ijverige 7 bezige 8 menschen deelden, liet hun een oogen-
blik het bedenkelijke van hunnen toestand overzien. Uit alle
vensters sloegen de heldere vlammen, en zelfs in het middelpunt
van het plein, waar zij onder heen en weerloopende menschen
de rustplaats 9 vonden in de grootstmogelijke 10 verwijdering 11
van het gebouw, heerschte een vreeselijke 12 gloed. Het
water der spuiten stroomde door het plein en over de hier en
daar ingestorte muren; de vuurvonken vielen in de dichte hoopen
neder en de verwarring 13 der elkander doorkruisende, roepende,
schreeuwende stemmen, vervulde iedereen met ontsteltenis 14.
Een gesprek konde men onder zulke omstandigheden niet aan-
knoopen 15, ofschoon alle pogingen 16 om door het gedrang 17
van wagens, spuiten, meubelen en menschen, die het portaal
vervulden, door te dringen, lang vruchteloos bleven.
1. ücrtDorrcn. G.tix^n. 11. gntfer? 15.anfnüpfen.
2.sDióbeI. 7. cmftg. nung. 16. SSerfuch-
3. ©crathe. 8. bcfchaftigt. 12. furchtbar. 17. ©cbrange.
4. ctfchepfcn. 9. Siu^eplag. 13. ©cipirr, n.
5. 8agc,3uftanb, lO.grögtmijglich. 14. gnffegen.