Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
233
burch, door.
hinter, achter,
über, over,
um, om.
unter, onder.
»Ott, vol.
roicber, weder.
Onscheidbaar, met den klem-
toon op het zakelijk deel van
het werkwoord, zijn :
durchfahren, doorklie-
ven; b. V. ber 93Itg burch?
fa'hrt bie Suft, hat bie Suft
burchfa hren, [juburchfahren,
de bliksem doorklieft de
lucht, heeft de lucht door-
kliefd; te doorklieven.
.^Interbringen, aankondi-
gen, b. V. er h'nterb r a ch t e
eine ïïlachricht, hat fte hinter?
bracht, JU hinterbringen,
hij kondigde eene tijding aan,
heeft ze aangekondigd, aan te
kondigen. — Zoo ook:
Ucbcrfegen, vertalen:
Umg e h e n, uitwijken.
Unterfchreiben, ondertee-
kenen.
SSottj i e h e n, »ott e n b e n,
»ottführen, voltooien.
5Bieberho Icn, herhalen.
Scheidbaar, met den klem-
toon op het voorzetsel zijn:
durchfahren, doorvaren of
doorrijden, b. v. ich fahrebcn
glug burch, bin burch
fahren, burchjufahren, ik
vaar de rivier door, ben
er doorgevaren, door te rijden.
.hinterbringen, naar ach-
teren brengen, b. v. fte brach?
tc eé hinter, hat cé h>n^
ter gebrad;t, zij bracht het
achter, heeft het naar achte-
ren gebracht.
Ueberfegen, overzetten
b. V. eene rivier.
Umgehen, een' omweg ma-
ken, omgang hebben.
Unterfcf)relben, onder-
schrijven; b. V. cr fchrieb un?
ter, hij schreef onder, enz.
23ottgiegen, vol gieten.
wederom
f e b e rholen,
halen.
Eveneens valt ook in werkwoorden, met mig samengesteld,
de klemtoon óf op het voorvoegsel, óf op het werkwoord
zelf; om die reden zijn insgelijks sommige van deze werkwoorden