Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
14X
36.
2öahrcti& (2) beé falten 2öln?
tevé üon 1740 erbaute man
JU ^peteréburg ein ©c^log t>on
Êié, auf beren »orbere Seite
man fecbé jïanonen hinlïellte,
welchen aué S'ié gebre()t waren
unb beffen Saffeten ebenfaHé
aué Sié bejïanben. 3i)ïan fchog
baraué unb eine uon ben .Su?
gein (f.) burcl)bohrte In ber
Sutfernung ton fed^jig @d)rit?
ten ein jwel JoH bief 55rett auf
beffen aiücffeite bie S()at|ad;e
aufgefchrieben würbe. ï)aé
SUerfwürbigfte babei war ba§
bie jvanone nid>t jerfprang. —
©ie 3vcmer fchicften gegen
^Pprrhué ben Sonful gabrieiué,
beren Uneigeanü^igfett befannt
war. gin Slrjt beé ^prr^ué,
roelche baé ganje Zutrauen bicfeé
gürjïen befaß, fd}lug bem rö?
mifdjen gelbherrn oor, fein .^err
JU öergiften. Der Svomifche
Conful fd;icffe ber 23erräfher
fogleid) bem jïönige jurücf,
weidser er öon (3) feine 2ln?
fchlage unterrichtete.
Gedurende den koudeu win-
ter van 1740, bouwde men te
Petersburg een kasteel van ijs,
op welks voorste zijde men
zes kanonnen plaatste, welke
uit ijs gedraaid waren en welks
affuiten insgelijks nit ijs beston-
den. Men schoot er uit en een
van de kogels doorboorde op
den afstand van zestig schre-
den eene plank van twee duim
dik, op welker rugzijde de
daadzaak opgeschreven werd.
liet merkwaardigste daarbij was
dat het kanon niet sprong. —
De Romeinen zonden tegen
Pyrrhus den Consul Eabricius
wiens onbaatzuchtigheid be-
kend was. Een geneesheer van
Pyrrhus, welke het geheele
vertrouwen van dezen vorst
bezat, sloeg den Romeinschen
veldheer voor, zijnen heer te
vergeven. De Romeinsche Con-
sul zond den verrader terstond
aan den koning terug, welken
hij van deszelfs aanslagen on-
derrichtte.
37.
Unter (3) ben auélanbifdKU
Kräutern unb ^flanjcn finb
befonberé folgenbe mcrfjcürbig,
welchen alé ©cwuwAber auf
anbere iJlrt HHwlWllch finb:
Onder de uitlandsche krui-
den en planten zijn in het
bijzonder de volgende merk-
waardig, welke als kruiderij of
op eene andere wijze zeer nut-