Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
c.
De ê heeft meestal denzelfden klank als in het Nederlandscli;
zij nadert meer de a in: fprcc^cn, spreken, lebcn, leven, gcbcn,
geven.
t, (p).
De { wordt altijd uitgesproken gelijk haar naam aanduidt en
niet zoo als b. v. in het Nederlandsche dit. Zij is lang in:
mir, mij, rair/wij, en kort in: bitten, verzoeken, nic^t, niet.
De komt slechts in uitheemsche woorden voor en wordt
als i uitgesproken.
D, 0. De (O), 0.
De O is lang in: Xoit, toon, lof, grog, groot. Zij is
kort in: 2Bort, woord, ©ott, god.
De 6 wordt als eu uitgesproken; lang in: mögetl, mogen,
2SögeI, vogels; kort in: SüSörter, woorden, ©otter, goden.
U, U, Ue, (Ü), ü.
De klank der u is oe; hij is lang in fuc^etl, zoeken,
boek; kort in Sunb, verbond, (gfunbe, uur.
De ü heeft nimmer den klank van onze u in dun; zij klinkt
altijd als in duren, kort in: bürr, dor, ©C^lüffef, sleutel; lang
in: Sgrüber, broeders, Über, over.
at, au, eu, ui.
at wordt iets korter uitgesproken dan ons aai; au en eu
spreekt men uit als ons ui.
ui wordt als oei uitgesproken.
De wijziging welke in de uitspraak der klanken a,o,wen
au wordt aangebracht en die men in het schrijven aanduidt
door a, ö, ü en au heet Umlaut.
OVER DEN LANGEN EN KOUTEN KLANK DER KLINKLETTERS.
a. De verdubbeling eener klinkletter of de bijvoeging eener
& maakt den klank lang: 2lal, aal, keus, D^r, oor,
Ku^m, roem.
l. Alle lettergrepen, die hoewel slechts eenen klinker be-
vattende, op eenen enkelen medeklinker uitgaan, worden lang
uitgesproken: @c^laf, slaap, êtrom, stroom, 55ar,beer, ter,
die, er, hij.
Uitgezonderd zijn vele eenlettergrepige woordjes, die niet