Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
niet bestond. Er worden eenige feestdronken ingesteld, op het
feest van den dag, op den Gouverneur-Generaal, op den keizer,
op den resident, op den kroonprins, op de keizerlijke familie,
en op den bloei en de welvaart van Java, en elk der aanwe-
zigen, voor zoo verre hij wijn gebruikt, doet telkens met een
vol glas bescheid, terwijl de lijfwacht, in slagorde geschaard,
bij eiken dronk de geweren afschiet.
Dat is het einde van het feest. De keizer staat op, alle
aanwezigen volgen zijn voorbeeld. De resident en de militaire
bevelhebber gaan onder zijn geleide de ratoe, dat is de voor-
naamste zijner vrouwen, in haar vertrekken begroeten, waarna
zij zich huiswaarts begeven.
Wij gaan met onzen gastheer terug, wel voldaan over het-
geen wij hebben gezien. En dewijl de stad Soerakarta voor
het overige niet veel merkwaardigs bevat, besluiten wij er niet
langer te vertoeven, maar met den volgenden trein naar Sa-
marang terug te keeren, om van daar onze reis langs de
Noordkust van Java voort te zetten.
18. Soerabaja.
Op twee wijzen kunnen we Samarang verlaten: per spoor-
trein of met een stoomboot van de Koninklijke Paketvaart-
maatschappij. Voor de gezelligheid kiezen we de laatste: we
hebben den tijd.
Toevallig is het getal passagiers vrij groot, zoodat een bonte
menigte zich op het dek bevindt. Naast een troep Javanen
ontwaren wij eenige Chineesche handelaars, en terwijl hier
een paar dozijn Nederlandsche soldaten een liedje zingen, laten
ginds een paar Arabische priesters zich door het gewoel niet
storen, maar prevelen even rustig hun morgengebed, als be-
vonden zij zich thuis.
De afstand tusschen Samarang en Soerabaja is nog iets kor-
ter dan die tusschen eerstgenoemde stad en Tandjong-Priok.
Wij varen tusschen een menigte visschersschuiten door, die aan