Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
Ik zal wel niet veel woorden behoeven te gebruiken, om de uit-
gave van dit werkje te verdedigen, 't Is mijns inziens dringend
noodig, dat het opko^nend geslacht zich meer dan tot heden ge-
schiedde, met Neerlandsch-Indië bezig houdt. Een leesboek, dat
in losse trekken iets mededeelt aangaande die belangrijke gewesten,
dat een blik doet slaan in hun geschiedenis, het land beschouwt,
gelijk het zich aan het oog des reizigers vertoont, het volk gade-
slaat in zijn dagelijksch bedrijf, in zijn levettswijze en gewoon-
ten , dat voorts de aandacht vestigt op de betrekking, waarin Indie
staat tot Nederland, eenig begrip geeft van de wijze, waarop het
ivordt bestuurd, — zulk een boekje heeft, dunkt mij, wel eenig
recht van bestaan.
Gemakkelijk was de taak evenwel niet, waarmee ik mij belastte,
toen ik tot de samenstelling van dit werkje besloot, en het spreekt
vanzelf, dat ik veel van hetgeen ik hier aanbied van anderen
heb moeten leenen. De enkele verdienste, waarop ik aanspraak
heb, — zoo er al, wat ik geheel in het midden laat, ee?tige ver-
dienste in steekt! — is, dat ik ijverig heb gezocht, en het ge-
vondene in voor de school brtiikbaren vorm heb trachten over te