Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
gerechtshof te Batavia, de opperste rechtbank voor geheel Indië.
De rechterlijke zaken der inlanders worden behandeld door de
Landraden in de verschillende gewesten, bestaande uit inlanders
onder voorzitterschap van den resident, en door rechtbanken
van ommegang, die nu hier, dan daar zitting houden.
De inlandsche bevolking wordt bestuurd door haar eigen
hoofden, onder toezicht van de Nederlandsche ambtenaren. Van
die hoofden zijn er verschillende rangen, van de eenvoudige
bestuurders der dessa's (dorpen) af tot aan de regenten, die het
bestuur hebben over een geheel regentschap. De uitgebreidheid
van zulk een regentschap verschilt, op één uitzondering na,
zooals uit onderstaand lijstje blijkt, niet veel van die eener af-
deeling. De regenten behooren meestal tot den ouden adel des
lands, tot de nakomelingen der vroegere vorsten, en staan bij
de Javanen hoog in aanzien; omdat zij van regeeringswege wor-
den benoemd en bezoldigd, bezitten wij in die regeling een ge-
makkelijk middel, om de bevolking in bedwang te houden. De
regenten, schoon met veel grooteren luister omgeven, staan in
waarheid beneden de assistent-residenten; de laatsten moeten
over hen een wakend oog houden, om te verhoeden, dat zij in-
breuk maken op hun verplichtingen niet alleen tegenover het
Nederlandsch bestuur, maar ook tegenover hun eigen onder-
hoorigen.
Hier volgt nog een opgaaf van de residentiën, met het aan-
tal afdeelingen en regentschappen er achter.
a. gouvernementslanden,
onder rechtstreeksch Nederlandsch bestuur staande.
Residentiën: Bantam (5 Afd. 4 Reg.).
Batavia (4 „ geen „ ).
Krawang (vormt i regents, van dien naam.)
Tjeribon (5 Afd. 5 Reg.).
Preanger-regentschappen (9 >» 3 .. )•
Tegal (3 yj 3 .. )•
Pekalóngan (6 yy 6 .. )■
Samarang (6 yy 5 .. )•
Djapara (4 yy 4 .. )•
Rembang (4 yy 4 >. )•
Banjoemas (5 yy 5