Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
gezag aldaar; zij moeten er nauwkeurig op letten, dat de vor-
sten zich stipt houden aan de gesloten overeenkomsten.
Behalve Soerakarta en Djokjokarta is Java verdeeld in negen-
tien residentiën, die wederom, met uitzondering van één (Kra-
wang), in afdeelingen zijn gesplitst. Aan het hoofd eener af-
deeling staat een assistent-resident. Al die ambtenaren, de re-
sidenten , assistent-residenten en hun onderhoorigen moeten zorg
dragen voor het binnenlandsch bestuur: de handhaving der orde,
de invordering der belastingen, het toezicht over de bebouwing
van den grond, de werken van algemeen nut, zooals kanalen
en wegen, en andere aangelegenheden.
De Gouverneur-Generaal, opperlandvoogd, —• de inlanders
noemen hem vaak den Toewan besaar, d. i. Groote Heer, —
staat aan het hoofd van het Indisch bestuur. Hij wordt door
de Koningin benoemd, en bezit een uitgebreide macht, die door
de bepalingen van het Regeeringsreglement en onder wettelijk
vastgestelde verordeningen, benevens in een door den Minister
van Koloniën verstrekte geheime instructie is omschreven. Hij
is opperbevelhebber van de land- en zeemacht, benoemt en
bevordert de officieren en ambtenaren.
Zooals in Nederland en in alle regelmatig ingerichte Staten
de departementen van algemeen bestuur aan Ministers zijn op-
gedragen, heeft men in Ned.-Indië Directeuren, die aan den
Gouverneur-Generaal ondergeschikt zijn. Die departementen zijn
daar zeven in getal, namelijk Justitie; Financiën; Binnenlandsch
bestuur; Onderwijs, eeredienst en nijverheid; Burgerlijke open-
bare werken; Oorlog; Marine. Hierbij moet nog opgemerkt
worden, dat de Commandant van het leger ook aan het hoofd
van het departement van Oorlog staat, en de Commandant der
zeemacht het departement van Marine beheert.
De opperlandvoogd wordt ter zijde gestaan door den Raad
van Indië, waarvan hij, wanneer hij de zittingen bijwoont, voor-
zitter is. Dit college, bestaande uit een vice-president en vier
raden, heeft geen beslissende, slechts een raadgevende stem.
De leden worden door de Koningin benoemd.
Voor de rechtspleging onder de Europeesche bevolking van
Indië zijn Raden van Justitie ingericht, waarvan er op Java drie,
in de buitenbezittingen twee zijn. Daarboven staat het Hoog-