Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
eigendom van particuliere maatschappijen, namelijk van Tegal
naar Balapoelang en van Batavia naar Bekassie.
De spoorwegen, door den Staat aangelegd, worden verdeeld
in Ooster- en Weste'rlijnen.
De eerste zijn: van Soerabaja naar Pasoeroean met een zijtak
naar Malang;
van Sidhoardjo naar Blitar en naar Soerakarta (waar zij zich
aansluit aan de hierboven genoemde lijn van Samarang naar
Djokjokarta);
van Pasoeroean naar Probolinggo;
van Soerabaja naar Kalimas. De beide laatstgenoemde lij-
nen zijn betrekkelijk kort.
De voornaamste Westerlijnen loopen van Djokjokarta naar
Tjilatjap, van Buitenzorg (in aansluiting met de lijn, die te Ba-
tavia begint) naar Tjitjalengka, en vandaar naar Garoet. Voorts
behoort nog tot het westelijk deel van het Javaansche spoor-
wegnet de ons reeds bekende verbinding van Batavia met zijn
haven te Tandjong-Priok, een spoorlijntje van 9 kilometers.
Ge ziet dus, er is tegenwoordig niet veel moeite aan ver-
bonden , Java in allerlei richtingen te doorkruisen. Behalve de
gewone spoorwegen heeft men er nog tal van tramwegen, die
de gemeenschap tusschen de voornaamste plaatsen zeer bevor-
deren.
12. Buitenzorg.
Wij willen ook van den spoorweg gebruik maken, om een
bezoek te brengen aan het gewoon verblijf van den man, die
in naam van de Koningin gebied voert over den uitgestrekten
Indischen archipel. Ofschoon we vlug voortsnellen langs de
ijzeren baan, geven wij toch onzen oogen goed den kost. Van
lieverlede worden de woningen door grootere tusschenruimten
gescheiden, worden de tuinen uitgestrekter: zoo ongemerkt
hebben wij Batavia met al zijn buitenwijken reeds verlaten.
H. C. VAN DER HEIJDE, Kijkjes in de Oost. /. 4e druk. 4