Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
Java een aantal Maleiers: zij worden er evenwel als vreemde-
lingen beschouwd. Het gouvernement heeft hun bepaalde
woonplaatsen aangewezen, en gewoonlijk keeren zij, na korter
of ^langer verblijf, naar de oorden terug, vanwaar zij geko-
men zijn.
Zeven of acht eeuwen geleden werd door Arabische zende-
lingen de Mohammedaansche godsdienst het eerst op Sumatra,
later op de andere eilanden gepredikt. De Maleiers namen
hem spoedig over en hielpen aan zijn verbreiding ook op Jaya.
De nieuwe bekeering ging niet altijd vreedzaam toe; integen-
deel , de prediking van den Islam werd vergezeld door onder-
werping van het volk, en door wapengeweld werd de aloude
Hindoe-godsdienst allerwege verdreven. De tempels werden
vernield, ook de Boro-Boedoer werd gedeeltelijk verwoest.
Men beweert, dat daarbij voor het eerst buskruit werd aange-
wend. Sedert die verovering is de kunstzin der Javanen hard
achteruit gegaan. Alleen op het eiland Bali heeft de oude
godsdienst zich tot heden staande gehouden. De Javanen na-
men van het nieuwe geloof de uiterlijke plechtigheden over;
uit den vroegeren tijd zijn hun nog veel bijgeloovigheden bij-
gebleven. De Mohammedaansche priesters oefenen een grooten
invloed uit, vooral indien zij, wat met velen het geval is,
eens of meermalen een pelgrimstocht of bedevaart hebben mede
gemaakt naar de Arabische stad Mekka, waar hun profeet is
geboren.
Sedert de komst der Europeanen is het Christendom op de
Indische eilanden gepredikt; de Oost-Indische Compagnie maakte
daar veel werk van, en ook thans beijveren zich Nederlandsche
zendelingen om de inlanders te onderwijzen en te bekeeren.
Over het algemeen moet gezegd worden, dat die pogingen bij
de Heidenen met gunstiger gevolg worden bekroond dan bij
de Mohammedanen. Op Java neemt het getal inlandsche Christe-
nen toch toe.
Nog moeten wij tot de vaste inlandsche bevolking rekenen
de Madoereezen, in de oostelijke residentiën, afkomstig van
het eiland Madoera.