Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
In 1621 vroeg Coen zijn ontslag, in September 1623 kwam
hij met zes schepen in het vaderland. Bij wijze van een wel-
komthuis bracht hij nog een zoodje peper mee ter waarde van
4V2 millioen gulden. Geen wonder dat de Heeren bewindheb-
bers veel met hem op hadden; zij vereerden hem een groote
geldsom, benevens een gouden keten en een staatsiedegen.
In 1627 aanvaardde hij opnieuw de betrekking van Gouver-
neur-Generaal. Dat was noodig, omdat de Compagnie het dit-
maal te kwaad kreeg met den oppervorst (Keizer of Soesoehoe-
nan), die, in naam althans, over geheel Java gebied voerde.
Pas was hij dan ook te Batavia, of hij werd er door den
soesoehoenan met tienduizend man belegerd. Hij wist den vij-
and zich toch van 't lijf te houden. Een aanslag op zijn leven
mocht ook niet gelukken.
Nog twee jaren voerde Coen het bewind, en dat hij een man
was, die de dingen helder bekeek, bleek daaruit, dat hij toen
reeds inzag, dat de wijze, waarop de Compagnie al haar voor-
deelen trok uit den alleenhandel, niet in 't belang was van In-
dië , noch van Nederland. Wat hij verlangde, was vrijheid voor
allen om op de koloniën te varen; doch de Heeren XVII wa-
ren van een tegenovergesteld gevoelen, en wilden een stelsel
behouden, dat zulke aardige winsten afwierp.
Coen stierf op het kasteel te Batavia in 1629.
Hij verdient ten volle onze vereering, daar hij het is, die
Neerlands macht in Indië heeft gegrondvest. Bij het herden-
ken van de roemrijke daden van het voorgeslacht mogen wij
vooral niet in gebreke blijven, een aanzienlijke plaats in te rui-
men aan de nagedachtenis van den koenen Gouverneur-Generaal
Coen.
10. De inboorlingen van Java.
O Java, Grootvorstin dier landen,
Die als met saamgevlochten handen.