Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
zal men mij voor Jakatra zien verschijnen met mijn geheele
macht, om er de Hollanders te verslaan en den Generaal Coen
dood of levend te vangen."
Nu wisten ,wij ten minste, waar wij ons aan te houden had-
den. In elk geval was die openlijke verklaring beter dan de
geveinsde houding der Javanen, die nog altijd mooi weer speel-
den, en zich somtijds hielden, of zij onze warmste vrienden
waren, alleen om Coen over te halen zijn fort weer af te bre-
ken. Net alsof hij niets anders te doen hadde!
Daar kreeg hij bericht, dat 11 Engelsche schepen onder be-
vel van Dale in aantocht waren, om Jakatra aan de zeezijde in
te sluiten. Tegelijk wierpen die van de stad het masker af, en
legerden zich aan de landzijde voor de muren van het fort.
Coen besloot de Engelschen te gemoet te zeilen. Hij stelde tot
Commandant van het fort aan Pieter van den Broek, een man,
dien hij meende te kennen als moedig en vastberaden. Toen
zeilde hij met zijn zeven schepen weg.
Op Nieuwjaarsdag van het jaar 1619 raakten de vloten slaags.
Het gevecht duurde drie uren, waarna de strijdenden van el-
kander gingen, zonder dat de uitslag beslissend was geweest.
Nu vatte Coen een stout plan op. Zoo zwak als hij was, kon
hij het op den duur niet volhouden tegen de Engelschen, die
gestadig toevoer kregen van nieuwe schepen; daarbij had hij
gebrek aan kruit. Alles op het spel zettende, liet hij den
koers richten naar de Molukken, om daar de verspreide scheeps-
macht der Compagnie bijeen te zoeken. Als slechts het fort
het zoolang mocht uithouden! 't Was voor hem een droevige
aanblik, toen hij de Engelsche schepen zich voor den mond
der rivier van Jakatra zag scharen, en voor een oogenblik aar-
zelde hij. Doch terstond daarna hervatte hij den moed en bleef
bij zijn voornemen, zich verlatende op van den Broek, den
man, wien hij zulk een gewichtigen post had toevertrouwd. Hij
had hem nog een brief weten te zenden, waarin hij hem niet
alleen aanbeval zich tot het uiterste te verdedigen, maar nog
deze waarschuwing nederschreef: „Wees wèl op uw hoede,
dat gij met vriendelijke onderhandeling niet verraden wordt."
Kort na Coens vertrek sloot Sir Thomas Dale een verbond
met den koning van Bantam, ten gevolge waarvan eenige dui-