Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
logeergasten bestemd. Gewoonlijk is daar ook de leerkamer,
waar de jonge kinderen door de gouvernante onderwezen wor-
den. Later gaan zij naar school. Voor het onderwijs is in de
laatste jaren goed gezorgd: het is op elke plaats van eenige
beteekenis te verkrijgen. Te Batavia, Samarang en Soerabaja
zijn Hoogere Burgerscholen. Wie de Hoogeschool wil bezoe-
ken , moet naar Europa.
Alvorens deze vriendelijke en gezellige woning te verlaten,
moeten we nog even een blik werpen in den stal en het koets-
huis , die verder op het erf zijn geplaatst, en waar we een paar
bedienden, of, zooals men ze hier no&mt, jongens ontmoeten,
die ijverig bezig zijn de paarden van hun meester te verzorgen
en de rijtuigen schoon te maken.
9. Jan Pieterszoon Coen.
Neerlandsch-Indië is niet bijzonder rijk aan standbeelden en
andere gedenkteekenen ter herinnering aan de roemrijke daden
van hen, die er onze macht hebben gegrondvest, uitgebreid of
bevestigd. De oorzaak van dit verschijnsel moet gezocht wor-
den in de geringe belangstelling, die de meeste Nederlanders
tot voor weinige jaren aan den dag legden ten opzichte van
hun rijke koloniën; zij vergenoegden zich, de schatten in ont-
vangst te nemen, welke hun van daar toevloeiden, maar voor
het overige deden zij niet veel om de nagedachtenis in eere te
houden van de mannen, die hun beste krachten, ja zeer dik-
wijls hun leven daarvoor ten offer gaven.
In den laatsten tijd is dat gelukkig anders geworden, en men
heeft ingezien, dat die helden even goed aanspraak hebben op
onze hulde, als de beroemde Nederlanders, die meer van na-
bij voor 's lands welzijn hebben gearbeid, geleden en gestreden.
Als bewijs daarvan dient het standbeeld, dat in 1876 opgericht
is ter eere van den man, wiens naam hierboven is genoemd,
te Batavia, de stad door hem gesticht, en door hem gemaakt
H. C. VAN DER HEIJDE, Kijkjes in de Oost. J. 4e druk. 3