Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page

Die handel is in onze koloniën aan een zware belasting on-
derworpen. Wie voor een vergunning tot verkoop in het klein,
in een geheele landstreek, in kitten op de plaatsen, bij de ver-
pachting aangewezen, het meest biedt, verkrijgt haar van het
Nederlandsch gouvernement, en nu zijn het gewoonlijk de Chi-
neezen , die er zich mee belasten. Deze pacht levert in geheel
Nederlandsch-Indië per jaar ruim i8 millioen gulden op.
De te betalen pacht is voor elk der pachters afhankelijk van
het gebruik. Elk verkooper is verplicht nauwkeurig en van
dag tot dag aanteekening te houden van de hoeveelheid, die
bij hem genuttigd wordt, en den regeeringsambtenaren moeten,
zoo vaak zij zulks verlangen, deze opgaven worden getoond.
Terwijl wij ons met walging afwenden van de kweekplaats
van onzedelijkheid, waarop wij zooeven het oog geslagen heb-
ben , bemerken wij, dat het laat is geworden. Daar dreunt in
de verte het kanonschot, dat de militairen aanspoort zich naar
hun kazerne te begeven. De muziek begint luider te worden,
hét gewoel neemt toe. Doch wij hebben voor dezen avond
genoeg gezien, en wandelen langzaam in de verkwikkende nacht-
lucht, onder het zacht geruisch der hoogstammige boomen,
naar ons logement terug.
8. Een deftige Villa.
't Is een genot, zich na zonsondergang op het Koningsplein
te bevinden. Allerlei sierlijke rijtuigen kruisen er elkander dan,
de straatweg rondom het plein wemelt van voetgangers. De
gaslantarens verspreiden een helder schijnsel, en hier en daar
stralen ons uit een der fraaie woningen stroomen van licht tegen.
Dat bewijst, dat er feestelijke receptie is.
Laat ons die villa eens wat nauwkeuriger bekijken, dan kun-
nen wij ons een algemeen denkbeeld vormen hoe de aanzien-
lijke Europeanen in Indië wonen. Want, ofschoon die huizen
natuurlijk niet allen gelijk zijn, toch is er in de inrichting van