Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
:t 1 • I n ' ï
"ip" ■ """" """T
vuurtoren van Java's Eerste punt zullen zien-'en dan straat
Soenda zullen binnenloopen.
Deze zeeëngte, aan de ééne zijde — dus, omdat wij van het
Zuiden komen, links van ons--begrensd door de Zuid-Oost-
kust van Sumatra, aan de andere , rechts, door de Noord-West-
kust van Java, is de groote doorgang, langs welken de handels-
waren worden uitgevoerd; die niet alleen de landen van het verre
Oosten met elkander, maar ook deze met de gewesten van
Europa in verbinding brengt. Het getal vaartuigen van allerlei
soort, die jaarlijks straat Soenda passeeren, is verbazend groöt;
schier alle dagen ontmoet men er zoowel kolossale stoomschepen
als zonderling gevormde Chineesche jonken en inlandsche roei-
booten (prauwen), door krachtige armen voortbewogen, of In-
dische zeilschepen van vreemde gedaante.
De morgen breekt aan, en wij gaan aan dek. Nog om-
sluiert de duisternis als met een nevel het vergezicht; alleen in
onze nabijheid kunnen wij iets onderscheiden, wij zien nu en
dan een groene plek schemeren. Daar treedt opeens het licht
te voorschijn: 't is alsof een dampgordijn wordt opgerold en
zich terugtrekt van de kust, die we thans rechts van ons ont-
waren, de kust van Java.
Welk een heerlijk gezicht, prachtig boven alle beschrijving!
De zon, hoewel pas verrezen, spreidt reeds terstond haar stra-
len over de diepblauwe wateren; aan alle zijden verheffen zich,
hoog boven den waterspiegel, onbewoonde eilandjes, als kegels
van loof met veelkleurige bloemen doorweven; 't gelijken wel
reusachtige bouquetten, die op het water drijven. De Javaan-
sche kust is thans duidelijk zichtbaar; met verbazing rust
onze blik op gindsche bergen, wier toppen, door nimmer ver-
welkend groen omkranst, de wolken doorboren, en wier bene-
denhellingen door de nijvere hand der menschen in vruchtbare
akkers zijn herschapen.
Maar ook, welke weemoedige gedachten komen bij ons op,
nu we, na eenige uren met een fiksche vaart te hebben ge-
zeild , de Noord-Westkust van Java nauwkeuriger kunnen op-
nemen ! Daar ginds, aan dat vlakke strand, lag kort geleden
Anjer, met zijn vijfduizend inwoners, zijn liefelijk gegroepeerde
houten en bamboezen huizen, met zijn vuurtoren en zijn fort.
II. c. VAN DER HEIJDE, Kijkjes in de Oost. I. 4e druk. 2