Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
land te verkoopen. Onze vaderen van die dagen waren om zoo
te zeggen de vrachtschippers, die de producten van verre ge-
westen aan de verbruikers bezorgden.
Dat bleef zoo tot het einde van de zestiende eeuw. De macht
der Portugeezen had toen haar toppunt bereikt.
4. De Nederlanders in Indië.
In 1580 werd Portugal veroverd door den Spaanschen koning
Filips II. Daar wij met dezen vorst in oorlog waren, was dit
natuurlijk verderfelijk voor onzen handel op Lissabon; het duurde
niet lang, o{ de Portugeesche havens werden ons verboden.
Dat was voor onze kooplieden een gevoelige slag! En er
viel niets tegen te doen, te meer, omdat de worsteling voor
onze onafhankelijkheid toen al onze krachten eischte, zoodat er
aan geen andere belangen kon gedacht worden.
Toen evenwel de krijgsmansbekwaamheden van Prins Maurits
en de volharding van onze vaderen Spanjes overmacht in zoo-
verre hadden bedwongen, dat wij om zoo te spreken meer op
ons gemak den oorlog konden voortzetten, toen werd weder bij
herhaling gedacht aan en gesproken over den Indischen handel.
Zelf om de Oost varen! Dat zou eigenlijk de zaak zijn. Doch
hoe er te komen? Aan stoutmoedige zeelieden, in staat en
geneigd , om een waagstuk te ondernemen, ontbrak het ons niet;
doch wij misten de noodige kennis.
Eerst zou beproefd worden of er nog een andere, een betere
weg naar Oost-Indië was dan die, welken de Portugeezen zoo
zorgvuldig geheim hielden. Langs het Noorden van Europa en
Azië, en verder langs de Oostkust van China zou men hem
zoeken. Herhaaldelijk werden, in drie achtereenvolgende jaren ,
daartoe schepen uitgerust (in 1594, '95 en '96); doch, hoezeer
onze zeelieden zich ook beijverden, de ijsmassa's der Poolzeeën
bleken ondoordringbaar. De laatste dier drie tochten is onver-