Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
Üitgaven van P. NOORDHOFF te tironlnge«.
D. Aittoii, AARDRIJKSKUNDIG LEERBOEKJE voor de
Hoogste Klassen der Lagere School. Ie Deeltje, 2e
druk f 0,40. 2e Deeltje........ƒ 0,40.
»Reeds voor eenigen tijd verscheen de 2e druk van dit boekje, dat door de
veranderingen en verbeteringen van den 2en druk, op raad van bevoegde school-
mannen aangebracht, nog veel in bruikbaarheid heeft gewonnen en dat voor
de lagere scholen de beste aanbevelingen ten volle waard is."
{De Katholieke School,)
J. D. Bakker, DRIEMAAL NEDERLAND DOOR! Hand-
boekje voor het Onderwijs in de Aardrijkskunde van
Nederland. Prijs..........f 0,35.
»De hier gevolgde methode verdient o. i. aanbeveling." {De Portefeuille.)
»Een zeer gunstig oordeel mag over dit werkje van den heer Bakker, hoofd
eener school te Groningen, uitgesproken worden." (Ons Recht.)
J. D. Bakker, LAND EN VOLK. Leerboelge voor uitgebreid
lager onderwijs en ter voorbereiding voor Kweek- en
Normaalscholen. Twee deeltjes. Prijs per deeltje f 0,30.
»Bij het doorbladeren bemerken we al spoedig, dat de heer Bakker, in tegen-
stelling van andere bewerkers van leerboeken op dit terrein, zich niet telkens
verdiept in beschouwingen, die voor de leerlingen weinig blijvende waarde be-
zitten. maar er zich meer op heeft toegelegd door eene sv^matische behan-
deling der rivieren, gebergten, ligging van steden enzoovoorts, een juist en
helder beeld van de aarde te schetsen. Door de bijzondere indeeling kan de
onderwijzer uitstekend den weg vinden, dien hij bij het doorwerken met zijne
leerlingen te volgen heeft." {Daghl. -u. Z.-H.)
J. D. Bakker en F. Deelstra, KENT GIJ ONS LAND?
Geïllustreerd aardrijkskundig Leesboek voor de Volks-
school. Eerste Stukje. Tweede herziene druk met 32
houtsneden. Prijs f 0,40. Tweede Stukje. Met 28
houtsneden. Prijs..........f 0,40.
»Een geïllustreerd aardrijkskundigJeesboek voor de Volksschool is eene ge-
lukkige gedachte. De beeren J. D. bakker en F. Deelstra, hoofdonderwijzers
te Groningen, gaven zulk een boekje onder den sprekenden titel: »Kent gij
ons land?" 't Eerste stukje ligt vóór ons. 't Zijn korte schetsen, geïllustreerd
met geschikte plaatjes, waardoor de bevestigende beantwoording van de vraag
zal gebracht worden." {Nieuws v. d. Dag.)