Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Deel: 1 Java
Auteur: Heijde, H.C. van der; Veth, P.J.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1891
4e herziene dr; 1e dr.: 1875
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 1241 : 4e dr. (dl. 1)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204501
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de Oost: een leesboek voor de volksschool
Vorige scan Volgende scanScanned page
op zee heeft ons aangetast; wat wij gevoelen is heel eenvoudig
zeeziekte, die, als de golven hoog gaan, het den lijders bang
genoeg kan maken. Gelukkig is het prachtig weer, dus we
blijven zoo lang mogelijk op het dek, het beste wat men in dit
geval doen kan.
Geruimen tijd krijgen we niets anders te zien dan de wijde
watervlakte en het luchtgewelf De zon neigt ten Westen; lang-
zaam en vol majesteit nadert zij, zooals het schijnt, meer en
meer het waterveld. Eindelijk is het, alsof zij in de zee weg-
zinkt. Van lieverlede maakt de schemering plaats voor duister-
nis : de lantarens, een roode en een groene, worden aangesto-
ken , en de eerste langs stuurboord, de tweede langs bakboord
geplaatst. Dat is zoo voorgeschreven, om door tegemoetko-
mende schepen, zoogenaamde tegenliggers, niet aangezeild te wor-
den. Met levendigen glans tintelen de sterren, en slechts schoor-
voetend gaan we naar beneden, waar de passagiers, voor
zooverre de zeeziekte hun zulks veroorlooft, nog een poosje
gezellig bijeen zitten, om vervolgens de kooien op te zoeken.
Nog even wippen we naar het dek. Aan den westelijken ge-
zichteinder ontdekken wij een licht, en heel i« de verte nog
een. Het zijn de lichttorens der Engelsche kust, die als ge-
trouwe wachters den zeeman de gevaarlijke plaatsen aanwijzen.
Met het aanbreken van den dag spoeden wij ons naar boven,
en zien thans de witte koppen van de krijtheuvels, die Engelands
Oostkust- omzoomen, zich duidelijk afteekenen. Nu en dan ont-
dekken wij ook het zeil van een visscherspink of den schoorsteen
van een voorbijsnellende stoomboot.
Terwijl ons vaartuig rustig zijn weg vervolgt, willen wij even
de wereldkaart ter hand nemen en onzen verderen tocht daarop
aanwijzen.
Spoedig zullen wij ons bevinden in het Nauw van Calais, ter
plaatse, waar Engeland en Frankrijk elkander naderen. Deze
engte geeft toegang tot het Kanaal, den zeearm, die de Noord-
zee met het overige gedeelte van den Atlantischen Oceaan ver-
bindt. De vaart is hier zeer druk; ieder oogenbHk zullen wij
schepen ontmoeten, die de bontste verscheidenheid van vlaggen