Boekgegevens
Titel: Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Auteur: Dale, ... van
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1868
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 192 : 1e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204437
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche spraakkunst: een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van normaal- en hoogere burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
Zoo (hetzelfde als zooi, zode: kooksel) heeft 'm'imQex-7. zooien.
Zoo ook is 't meerv. van rommelzoo rommelzooien,
g. Vleesch heeft in 't meerv. vleezen.
h. Raadgevingen, gevoelens, gedragingen, kundigheden, • leerstel-
lii/gen of leeringen^ twij/elingen^ inlagen, bedriegerijen, doeleinden,
efi-beirJjzingen, oordeeltellingen, zegeningen, verdrietelijkheden, ver^
wachtingm, aanbiedingen, wanordelijkheden worden gebruikt als bet
meervoud van raad, gevoel, gedrag, kunde, leer, twijfel, inlrg,
bedrog, doel^ eer, oordeel, zegen, verdriet, hoop^ aanbod, wanorde.
i. Franschman, Engelschman, Gelderschman hebben in H meerv.
Franschen, Engelschen, Geldersehen»
Noorman heeft in 't meerv. Noormannen of Noren,
Landman, ambachtman, koopman, timmerman enz. hebben in 't
meerv. landlieden, ambacht die den, kooplieden, timmerlieden, enz.
Men zegt in 't dagelijksch leven ook landmans, ambachtsmans,
koopmans, iimniermans. Wildeman maakt wildemans; blinden»rtn,
blindemans; bjleman, bijlemans en bijlemannen; leeman,
leemans en Ie emannen.
Nevens visschcr bestaat tisscherman, dat in 't meerv. heeft ris-
schermannen, visscherlieden of visscherlui.
Staatsman en oorlogsman hebben in 't meerv. staaisma?inen en
staatslieden, oorVogsmannen en oorlogslieden.
Oranjeman, drieman, tienman, honderdman^ leenman, letterman,
hebben iu/t meerv. Oranjemannen, tienmannen, drieman-
nen, honderdmannen, leenmannen, r,meermannen.
Muzelman Muzelmannen. Eene enkele maal vindt
men Muzelmanen\\ Kaaiman (eene soort van grooten krokodil,
ook alligator geheeten) heeft in 't meerv, kaaimans cu kaaimannen,
j. Men schrijft Sadduce'én en Sadduceërs, Farizeen cyx Farizars,
— '
1) Mohammed gaf aan zijne volgelingen den naam van moslim {mus-
Urn), afgeleid van het Arabische werkwoord aslama, zich overgeven,
zich ondervjerpen (aan den wil Gods) beduidt, en waarvan ook 't woord
islam (eigenlijk islaam) afstamt. In het Perzisch \^moslimdn')\üimttxv.
van moslim, maar 'i is, als musulmdn uitgesproken, in het Perzisch en
Turksch beide ook een enkelvoud, en vandaar het Fransche muszdman, ons
muzelman. R. DozY. Oosterlingen.