Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
vallen hem niet ten deel, indien het lezen- en schrij-
ven - leeren de twee hoofdvakken van het onderwijs
der sehool uitmaken en aan deze het grootste gedeel-
te van den tijd wordt ingeruimd! — Hoeveel tijd gaat
Lij dit onderwijs, dat wil zeggen: bij de hierbij noo-
dige werktuigelijke oefeningen, op eene onverantwoor-
delijke wijze verloren! Hoe moet de vriend van het
onderwijs te moede zijn, wanneer hij bedenkt, dat met
twee zulke weinig beteekenende onderwerpen van on-
derwijs eene tijdruimte van zes en zeven jaren hoofd-
zakelijk moet worden aangevuld en gesleten! Hoe be-
droevend is het niet voor den belangstellenden kinder-
vriend, die doorzigt in deze zaak heeft, indien hij
moet hooren, dat het eene van deze twee voorname
leervakken, het lezen namelijk, doorgaans nog in ver-
keerd gerangschikte leergangen onderwezen en aange-
leerd moet worden, opdat tocb de hiertoe bestemde
leertijd daarmede moge worden aangevuld! Hoe be-
droevend, wanneer hij ziet, dat aan het vervelend en
gaandeweg opdoen van zulk eene kundigheid, en vaar-
digheid in dezelve, zulk een gewigt wordt gehecht,
daar de leerling zich dezelve immers in eenige weinige
maanden kan eigen maken! Moet de vriend van scho-
len en kinderen niet treurig gestemd worden, wan-
neer hij door de wezentlijkheid overtuigd wordt van
de mogelijkheid hiervan, en desniettemin het blijvend
bestaan eener behandeling, die den kinderlijken geest
zoo zeer terughoudt in deszelfs ontwikkeling, van on-
derscheidene kanten moet vernemen (1)! Aan kimdig-
(1) De met geestdiift voor het schoolwezen ingenomen Mi-
nister, Torst TOK wALLEP.STEiü, deecl , toen hij te Baijreuth