Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
schelijkcn toestand; immers Jiebben alle verschijnselen
van deszelfs voormalig leven wel iets van het leven van
onderscheidene soorten van dieren. Hoofdzakelijk is dit
het geval met de wijze van oorlogvoeren, tot eenige
aanzienlijken ouder hen, door de Romeinsche beschaving
voorgelicht, aan den strijd eene meer bedachtzame
rigting vermogten te geven. In die jaren, wanneer
het licht van de Godsdienst in hunne digte en don-
kere bosschen was doorgedrongen, en het volk zijne
Vorsten en Koningen kreeg, kan men zeggen, dat
deszelfs ontwikkeling den woesten, ongetemdcn kindschen
leeftijd had bereikt.
Het moest enkel en alleen door bevel en dwang in
orde gehouden worden, even gelijk ook de Godsdienst
haren invloed en haar gezag slechts door vrees voor
den almagtigen God en strengen Regter kon doen gelden.
Van KAREL den Groote tot op den tijd der Hervor-
ming leefde de natie het tijdvak ran den getemden
kindschen leeftijd. De Kerkelijke hervorming oefende
in later' tijd ook op de staatkundige ontwikkeling van
het volksleven eenen beslissenden invloed uit, in zoo
verre zij, namelijk, den geest op eene krachtige wij-
ze opwekte en tot de beoefening der wetenschappen
cn het onderwijzen van het volk aanspoorde, welker
bevordering dan ook allengs al meer werd ter harte
genomen.
§. 34.
Onder dergelijken verschillenden invloed bereikte de
natie den jongelings - leeftijd, inzonderheid in die stre-
ken, alwaar welwillende Regenten, door opheffing van
de drukkende lijfeigenschap en invoering van zachtere
regeringsvormen, de gestrengheid van het bestuur min-