Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
derheid in Frankrijk nog niet daarvoor kon gewonnen
worden, zoehten zij voor de uitvoering hunner lieil-
looze plannen deelnemers bjj de krachtige Duitsehc
jongelingschap. Aldus werden ook Duitschlands muzen-
zonen verleid om de mythe van de hemelbestormende
reuzen te spelen, den val der Vorsten vast te stellen,
de toekomstige staatsregeling van Duitschland te ont-
werpen en de Hertogdommen onder elkander te ver-
deden.
De in do geheimste bijeenkomsten heerschende geest
kon zich in deszelfs werking niet verborgen genoeg
houden; want ook onder de nog geheel onrijpe en
onbezonnen leerlingen van Gymnasien en Kweekscholen
voor Onderwijzers wist men zich aanhangers te ver-
werven; in 't kort, er werd eene beweging, een drij-
ven en jagen onder de studerende jongelingschap merk-
baar, wèl geschikt om de regeringen des te meer op-
lettend te maken, toen de vrijheidzuchtige geest de
opgewondensten zijner zonen tot de afschuwelijkste
wandaden vervoerde, en gansche scharen in pelgrims
veranderde, die ongestoorde bedevaarten naar den ge-
heimzinnigen tempel van dc godin der vrijheid on-
dernamen, waar de uitverkoren priesters door vurige
toespraken en opwekkende zangen de menigte tot op-
gewondenheid aanzetteden.
s. 25.
Onderzoekingen en politie - maatregelen werden drin-
gend noodzakelijk. Doch, wat baatte zulks met be-
trekking tot de bedoelde verdrijving van dc onheilvolle
stemming der geesten? Wij zullen het later, en wel
in den jongsten tijd, vernemen.
Iinniddcls w.iren de vaderlijk gezinde Duitsche Vor-