Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
bevorderaar van de grootlieid en de welvaart der natie
te wezen, ten einde den troon der norsclio dwingelandij
des te zekerder op derzelver gekromden nek te kunnen
vestigen, werd in zijne der menschheid vijandige bedoelin-
gen met wantrouwen gadegeslagen en gevreesd, cn daar-
om werd zijn ondergang met verborgen vreugde voor-
uitgezien en door de geheime streken en listen zij-
ner eigene medestanders bevorderd. Dc man des ge-
welds moest de leer van het noodlot ondervinden,
welke dc Ouden zoo schoon in hun treurspel den
stervelingen voor oogen stellen, cn de geschiedenis
waarschuwend bevestigt: Ook de hoogste menschelijke
kracht moet te gronde gaan, wanneer zij slechts hare
eigenbaatzuchtige bedoelingen en haren overmoed teil die-
nen ; want aardsche en hemelsche magten hebben zich
tegen haar verbonden.
§. 18.
Als ware het door betoovering, hadden de Duitsche
volken, die te voren onder zijne zegerijke vanen streden,
zich tegen hem vereenigd, cn stormden met door geest-
drift ontvlamden moed op den val van den alvermo-
genden gebieder los.
§. 19.
Wat was het dan toeh, dat alle gemoederen zoo
zeer in beweging bragt; wat ontstak zoo zeer hunnen
moed, wat wekte hunne geestdrift tot dc krachtigste in-
spanning op in het voeren van den verschrikkelijksten
strijd? Het "was hetzelfde denkbeeld, dat in zijn eigen
land den haat tegen den onderdrukker had gaande ge-
maakt, de gedachte: dat hij 't er in alles op toelegde
om de vrijheid te onderdrukken.
Uet is hetzelfde denkbeeld, hetwelk vroeger, tijdens