Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
lanêi zulke armsaligc zoogenaamde rwrlichters te voor-
schijn kwamen, die de Fransche leerstellingen als een
nieuw evangelie predikten en onder de menigte aan-
hangers verwierven, niettegenstaande de gruwelen der
omwenteling en het schandelijkste misbruik van magt,
door de krijgslieden gepleegd, alle Duitsehers met af-
grijzen tegen deze leer had behooren te vervullen.
14.
Intnsschen had men mogen verwachten, dat de bo-
ven bedoelde verkeerde leerstellingen voor ons geene
verdere nadeelige gevolgen zouden hebben uitgewerkt,
nadat een man op het stormachtig tooneel was versche-
nen, die door kracht van geest en van wapenen zijn
land en volk weder in den band van vorige orde te-
rugdwong, en zich als Monarch allerwege wist te doen
eerbiedigen en gehoorzamen.
§■ 15.
Met een' doordringenden en schcrpzienden blik in
de zelfzuchtige natuur des menschen, en inzonderheid
van zijn eigen volk, schonk hij aan zijn laild eene
staatsinrigting, waarin het zich met zelfbehagen zou
kunnen aanschouwen, om zich ongemerkt in de kluis-
ters van het despotismus tc laten vastklinken, den wal-
vischvanger gelijk, die het zeegedrocht een ledig vat
als speeltuig toewerpt, opdat het zich des te zekerder
zou laten vangen. Maar de uitverkoren zoon van den
krijgsgod doorschouwde slechts de mensehen, zoo als
zij door zinnelijke belangen worden bewogen en voort-
gestuwd; de fijnere en diep verborgen drijfveren van
den geest wist hij niet te bespieden, en uit dien hoof-
de vreesde hij dezelve, gelijk de onkundigen angstval-
lig achter de krachten der luituur vijandig gezinde