Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
Van zulk een sclioolwczen is hier echter geene spraak;
het zal integendeel als hoogst nadeelig en schadelijk
roor den tegenwoordigen staatkundigen toestand der ver-
schillende landen worden voorgesteld; doch hier bedoelt
men eene wijze van onderrigt, welke in "den menscli
reeds vroegtijdig den grond legt tot het ware leven van den
inensch — tot een leven, hetwelk, volgens het begin-
sel van het Christendom, alleen raaar in een organisch
verband bestaanbaar ia; van een leven, dat geheel
vervuld is van het denkbeeld eener onverbreekbare
staatsinrigting, derhalve door het gevoel voor waarheid,
regt en liefde wordt geleid y van een leven, hetwelk on-
derwerping aan de wet, tromv in zijne verpligtingen,
eerbied voor de ovengheid onder de onveranderlijke hei-
lige gewoonten telt; van een leven, eindelijk, hettcelk na-
tuurlijk en bestendig verwannd wordt door de liefde je-
gens zijnen Schepper en zijne naasten.
Er moet derhalve eene zamenleving der aardbewo-
ners gegrondvest worden, voor welke vrede en eendragt
eene natuurlijke grondwet is; een leven, hetwelk in het
tijd de Traag overig: of het ia genoegzame meuigte plaats
Tiadt? Het ontkennende antwoord zal diensvolgens het be-
•weerde regtvaardigen. Er is hier voor het overige geene spraak
van, dat de eene onderwijzer een onderrigt voor het leven geeft,
en vele anderen niet; maar daarvan is hier de rede, dat over het
algemeen ket onderwijs het daarop in *t geheel niet toelegt, In
dit gemis van een vast beginsel ligt reeds opgesloten , zoo dan al
niel het onheilvolle, dan voorzeker het heillooze van het gewone
schoolonderwijs — voor onzen leeftijd. Dit kan niet lang en
nadrukkelijk genoeg worden uitgedrukt, tot het zoo wel door
onderwijzers als door staatslieden wordl ingezien en in acht
ïre nomen«