Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.309
moed wakker ' de gevoelen» van bewonderingvollc
aanbidding van den oneindigen Schepper. Maar daar-
tegenover stelt hij ook al de gebreken, rampen en
gevaren voor, door welke het schijnbare levensgeluk
der bewoners weder wordt gestoord, doch van welke
ons werelddeel verschoond blijft. Hij stemt daarom
de ziel ook weder tot bescheidenheid en tot tevre-
denheid met ons lot, en derhalve tot een vroom dank-
gevoel voor Gods voorzienigheid cn goedheid. Hij leidt
des leerlings gedachte van de aanschouwde natuur op
de bewoners dezer rijke landen, en op hunne maat-
schappelijke inrigting; hij deelt daarbij dc daadzaak
mede, dat zoo vele van de bewoners dezer wcrelddeelen
zich nog buiten het heilgenot van het hemelsche licht
bevinden, door welke Jezus ons heeft gelukkig ge-
maakt. Hij doet daardoor in des leerlings borst den
wensch ontstaan, dat onze gindsche broeders toch ook
dit geluk mogen deelachtig worden, opdat een hemel-
sche band ons nader met hen vereenige. Hij verheugt
daarbij het van liefde ontgloeide hart met de mede-
deeling, dat vele weldenkende mannen uit onS mid-
den , de opwekking van Jezus volgende: ,) Gaat en on-
denvijst alle Volken enz. (kennis der zendelingschappen)
de gevaarvolle taak hebben aanvaard, om ook te mid-
den van die duisternis het licht des Evangelies te
brengen, en zoo van lieverlede alle aardbewoners tot
een enkel huisgezin te vcreenigen, welks Hoofd, God,
onze Vader, ons door zijnen eeniggeboren Zoon regeert.
Heeft hij met deze heerlijke gedachte des leerlings ziel
vervuld, dan doet hij in dezelve ontwaken de begeer-
te om te weten, of wel dc oneindig magtige en
goede kracht van God, onzen Schepper, bij deze aarde,