Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.302
248.
Nadat het hoofddenkbeeld van het onderwijs, het
welgeregelde leven in getneenschap, nu op nieuw in
menigte zaait, ongehinderd Toorl. Een tak yan die verlichting
betreft dan voornamelijk de gezaotschappen, welke toch door
de onderdanen bekostigd moeten wordep.
Aan het Volk wordt daarbij de betrekking der gezanten
enkel van uit het gezigtspunt voorgehouden, dat de Koning»
dezelve als een deel van zijnen hofstoet aanmerkt, om aan
andere Hoven eenen afgezant te hebben , die hem enkel ht;
nieuws overmaakt, dat bij het andere Hof voorvalt.
Niets kan evenwel nadeeliger op de ontevredenheid de/
Volks werken, dan de gedachte: er zijn zoo veel nuttelooze
uitgaven in den Staat, en wij moeten ons afsloven om de
hooge belastingen op te brengen , die daarvoor noodig zijn. —
Volgens den eisch van het onderrigt voor het leven , wordt
echter het Staatsleven in al deszelfs takken zoo aantrekkelijk
voorgedragen , dat de leerling ook van dezen bijzonderen tak het
heilzaamste inzigt verkrijgt. Daarbij komt nog de gewigtige
omstandigheid , dat vele menschen' naar vreemde landen, zelfs
over de zee, vertrekkende, de^ daaruit voortvloeijende gevol-
gen voor de familie-beirekkingen en de belangen der achterblijven-
den , inzonderheid met opzigt lot erfenissen van vroeger uitge-
wekenen , door de gezanten kunnen behandeld en tot afdoe-
ning gebragt worden.
Op die wijze moeten de leerlingen en hel volk door der-
gelijke voorstellingen de nuttigste onderrigting over dit onder-
werp verkrijgen , en een leerling moet over 't geheel met
de volledige élémentaire kennis van het Staatsleven uit de
School in de practische school van nijverheid, ambacht of
landbouw overgaan, om aldaar al de verkregene begrippen,
door de latere deelneming aan de verdere practische onder-
wijzing , nog meer op te helderen , en grondstellingen en
stelregelen voor zijn eigen leven des te dieper en vaster in
zijn gemoed te prenten.