Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.292
kennis van het — leven ia het Vaderland niet vol-
tooid, en nog minder de vorming voor en de stemming
ten voordeele van hetzelve bereikt geworden.
De ware methode van onderwijs voldoet aan die
tweeledige eischen, zoo als ons is gebleken. Dan,
zoo zeer zij er op bedacht is, de kennis van en de
vorming voor het Vaderland te bereiken, zoo is zij
tevens verpligt, om, in overeenstemming met de wa-
re beginselen van het onderwijs, ook daarheen te
streven, om de kennis van het leven in het Vader-
land nog meer duidelijk te maken, cn te verklaren,
door de noodige kennis van andere nabij gelegene
landen en volken daar zoo verre mede in verband te
brengen, als het doel van het menschelijke levenson-
derwijs over het geheel vordert. In dezen algemeenen
eisch ligt echter vooruamehjk die van onze heUige
Godsdienst -r- het Christendom, nog in het bijzonder
opgesloten.
Het gebod van Christus: » Gaat en onderwijst alle
Volken, en doopt hen," en2. Voorts de verkondiging:
)) Het zal één schaapsstal en één Herder worden;" —
eindelijk de in het Evangelie van alle kanten voorko-
mende idéé van eene algemeene vereeniging der men-
schen onderling, onder het beeld van het Rijk van God; —
dit godvruchtige gezigtspunt nopens de gansche mensch-
heid vormt een eigenaardig voorschrift voor do uit-
breiding van het onderwijs der menschen, nademaal
de eisch der Godsdienst, om alle menschen met eenen
band van liefde te omvatten, zonder bepaalde beteeke-
nis zou blijven, indien men geene kennis erlangde van
het voorwerp dier liefde.
Der ware methode van onderwijs wordt alzoo onder