Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.258
het schoonschnjven zelve, werkelijk is, moet in de
scholen ondervonden worden (1).
Ter bereiking van een ander doel: het juist en vol-
gens de regelen der spraakkunst schrijven, hetgeen de
leerling insgelijks uit zich zeiven moet leeren, neemt
de methode mede te baat het onderscheid tusschen de
mondelijke en schriftelijke spraak, en wel ten aanzien
van de vereischte verstaanbaarheid. Eene rede,, welke
verstaanbaar, en ook, wat den toon aanbetreft, niet
onaangenaam klinkende wordt uitgesproken, wordt toch
dikwerf niet behoorlijk opgevat, dewijl zij niet wordt
verstaan. Bij het mondelijke onderhoud is dit gebrek
dadelijk weg te nemen; want de hoorende kan vra-
gen, en vraagt dengenen, die spreekt, ook werkelijk,
wat hij eigenlijk heeft wiUen zeggen. Uit deze om-
standigheid volgt van zelve, dat degeen, die schrijft,
zeker moet zijn aangaande de verstaanbaar - of duidelijk-
heid van hetgeen hij voortbrengt. Van nu af aan
neemt het vruchtbaarste onderwijs in de taal eenen
aanvang; vruchtbaar voornamelijk uithoofde van de
aanleiding tot oefening in het denken in het algemeen,
maar nog in ruimer mate voor de opleiding voor het
leven; want, terwijl de methode den leerling de be-
palingen eener verstaanbare rede laat ontwikkelen, brengt
zij hem niet enkel tot de kennis van de taaldeelen
(1) Er is geen ellendiger onderrigt in het schoon-schrijTen
mogelijk , dan het gebruikelijke, dat geheel zonder geest,
hoogst vervelend , lang bezighoudende en moeijelijk lot het
doel leidende is. Oefeningen in het schrijven naar voorbeel-
den hooren in eene ngverheids - of polytechnische school te
huis.