Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.235
als het tot hiertoe werd gdgeven, gerekend worden,
dat het, zelve van al die zaken weinig wetende, daar-
over ook in 't geheel geene onderrigting gaf. En hoe
zal dan eenmaal onder de volwaasenen hoogachting,
dankbaarheid en liefde jegens de personen, volgzaamheid
en trouw jegens de betrekking of het ambt, heerschend
worden, indien men dit enkel als eene dwangsinstelling
leert kennen, welke tot zekere daden verpligt of tot het
doen van betalingen noodzaakt? Hoe ligt toch moet
de onderdaan, die niet door werkdadig verkregen in-
zigt in alle die instellingen eene wijze en weldadige
inrigting vindt, bekoord en verleid worden tot de ver-
breking van zijne te dien opzigte bestaande verpligtin-
gen, wanneer in deze tijden vijanden van Staat of
Kerk, misbruik makende van zijne onkunde, hem aan-
wakkeren tot pligtsschennis en den aanwezigen geest
van wederspannigheid nog meer bijzonder opwekken?
Zulk een onheil kan door de bedoelde methode van
onderwijs op deze hoogte gepast worden tegengetcerkt en
verhoed, doordien zij het denkbeeld van het organisch te-
zaraenleven in eene bereids groote uitgestrektheid zöo
klaar voor het oog des leerlings laat verschijnen, dat
hij de tot de bereiking van zijn doel vereischte in-
rigting door alle takken van het wereldlijk en geeste-
lijk bestuur zich van zelve aanschouwelijk moet voor
den geest stellen.
§. 204.'
Ingevolge haren gang naar dit doel laat de metho-
de bovenal de woonplaats der grootere gemeente zoo-
danig leeren kennen, dat de leerling de teekening
derzelve in staat is zelf te vervaardigen. De methode geeft
namelijk den leerling aanleiding, om voor zich zelven