Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.238
staudelijke oefening des menschen in 't algemeen, maar
inzonderheid bij hen, die als geleerden, of op andere
wijzen, uitblinken, af te meten en te berekenen! liet
is waar, allen, die reeds hunne vorming hebben er-
langd, hebben den door hen verkregen' graad van be-
schaving bereikt, zonder hun lees - cn schrijfonderwijs
volgens deze methode te hebben ontvangen; maar ieder
hunner zal moeten bekennen, dat hij eerst later, en
door zich zeiven, ,tot een vrijwerkend denken is ge-
komen: hoe veel vroeger zou hij dien trap bereikt
hebben, indien reeds vroegtijdig, en wel op den eer-
sten trap van het onderwgs, bij hem daartoe de grond
was gelegd geworden?
§. 191.
De ondervinding spreekt reeds duidelijk voor de be-
vestigende beantwoording dezer vraag. Duizende ou-
ders, die de onverwachte vorderingen hunner kinde-
ren in derzelver opleiding volgens deze methode on-
dervinden , laten zich daarover met dankbare vreugde
hooren, maar daarbij tevens ook met het uiten van
de klagt over hunne eigene in dit opzigt zoo zeer
verzuimde jeugdige jaren. Ook heeft de hoogere leer-
inrigting te Bayreuth bereids voor eenige jaren de op-
merking in het districts - blad openbaar gemaakt, dat
de leerlingen, die uit de lagere school te Bayreuth
in eerstgenoemde overgingen, zich onder de overige
onderscheidden, en zulks ten einde den ouders het ge-
bruik maken van die school met nadruk aan te be-
velen.
192.
Een ander voordeel van deze methode van onderwijs
is echter nog wel in 't bijzonder, dat zij ook zelfs