Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.228
mensch maken, nademaal met het ijverigst ontleden der
begrippen, en met de welsprekendste uitlegging van den
Goddelijken wil, dc oorspronkelijke zelfaanschouwing niet
meer kan voortgebragt worden, naardien do mensch,
in de werkzaamheid van zijn verstand reeds genaderd
tot do hoogte, op welke de vorming der begrippen
plaats heeft, te minder in den vorigen kindschen toe-
stand kan worden teruggebragt, naarmate hij reeds
in het vrije spel der begrippen behagen vindt.
Deze opmerking is voor het onderwijs in het alge-
meen van het hoogste belang, alzoo bij het ver-
waarloozen daarvan geen beklijvend onderwijs plaats
vindt. Van het meeste gewigt is zij evenwel voor het
godsdienstig onderwijs, dewijl de denkwijze, die enkel
maar van onderen op, of van binnen uit, door zelf-
werkende aanschouwing, gevormd wordt, met het gan-
sche leven als ware het materialiter ineengesmolten,
en door latere vorming te helderder en krachtiger
werkzaam wordt.
De opstellers van den Katechismus voor het Bis-
dom Bamberg, welke de goedkeuring van verlichte
godsdienstvrienden, zoo wel Katholijken als Protestan-
ten, heeft mogen verwerven, zijn ongetwijfeld van
deze belangrijke opmerking uitgegaan, doordien zij hun
Godsdienstig leerboek met het onderwijs over den
mensch hebben aangevangen.
§. 183.
Het derde belangrijke punt voor het onderwijs, het-
welk de opleiding voor het leven ten doel heeft, is
de rigtige aanschouwing van de wederkeerige betrekkin-
gen van het leven in gemeenschap, ten eindo daaruit
het gevoel van wederkeerige afhankelijkheid tot be-