Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.223
ken eu oordeel verlangd. Nu is de leerling door deze
drie verschillende oefeningen in staat gesteld, om de
voornaamste behoefte van het tezamenwonen der men-
schen op te merken en te begrijpen: dit is de men-
schelijke spraak.
Met de gepaste oefening der verstandsvermogens, met
aanschouwen, voorstellen, vergelijken en oordeelen be-
sluit de methode den eersten cursus van haar onderviijs.
178.
De geheele gang der methode kan hier natuurlijk
niet in haren ganschen omvang en zeer uitvoerig wor-
den voorgesteld, hetgeen ook reeds in de Elementar-
schule für's Leben is geschied. Om echter toch ten
deze, hoewel ook enkel in de hoofdgrondtrekken van
de opeenvolging, den geest van de methode van on-
dervnjs te leeren kennen, en haar belang te beoor-
deelen, in tegenoverstelling van het tot hiertoe ge-
volgde onmethodische aanvangsonderwijs; zoo moeten
deze grondtrekken nog door ^ophelderende voorstellingen
in het licht gesteld worden. Tot dit einde willen wij
slechts deze twee onderwerpen: Natuur en Mensch,
wat van naderbij beschouwen.
§. 179.
In dc scholen, door ons met den naam van Ver-
lichtings - scholen aangeduid, vond dat nuttelooze, in
de hoogere"'klassen zelfs bedenkelijke, leeren plaats
van natuurlijke geschiedenis en natuurkunde; nutteloos,
dewijl het onzamenhangende brokken waren, waarme-
de het geheugen der leerlingen opgevuld, meermaals
overladen werd. Naar het grondbeginsel van dc ware
methode van onderwijs, moet cchter de leerling alle
kennis van de betrekkingen des levens zelf aanschou-