Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.198
maar liet kan ook door de in liet oog loopendste on-
dervinding worden aangetoond. Een enkel voorbeeld
zal maar worden aangehaald.
Er waren Gemeenten in eene Duitsche landstreek,
die de nieuwe Regering, aan welke zij bij de land-
verdeeling werden toegewezen, in zeer hooge mate on-
genegen waren, en hunne tegenstrevende gevoelens bij
elke nieuwe verordening der Regering — sommigen
zelfs op de strafbaarste wijze — aan den dag legden,
maar die, ontwaar wordende, hoezeer hunne kinderen
bij een verbeterd schoolonderwijs zich spoedig ontwik-
kelden en gezond en bloeijend opgroeiden, vervolgens
der Regering welmeenend de meeste aanhankelijkheid en
verkleefdheid betoonden, dewijl zij hun zulke scholen gaf.
§. 151.
Na deze ontwikkeling en voorstelling van de bepa-
lingen, op welke het onderwijs, zoo als wij het noo-
dig hebben, dient gevestigd te worden, niet enkel
ter verbetering van den geest des tijds, maar ter
voortbrenging vooral van eenen geheel tegenovergestel-
den, is het natuurlijk noodig, den aard en de wijze
van het onderwijs, zoo als wij het verlangen, in des-
zelfs beginselen en geheelen gang nader voor te stel-
len, ten einde zoo wel de hoogere Staatsdienaren als
de Mannen van het vak deze wijze van onderrigt als
de onbetwistbaar heilzaamste leeren kennen, de'eerst'
genoemden derzelver toepassing en gebruik voorschrijven,
de laatsten die beschikkingen met ijver ten uitvoer bren-
gen. — Dit alles zal nu het voorwerp van de volgen-
de Beschouwing uitmaken.