Boekgegevens
Titel: Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Auteur: Graser, Johann Baptist
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1844
Opmerking: Vert. van: Das Verhältniss der Elementarschule zur Politik der Zeit
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1169 D 21
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204333
Onderwerp: Onderwijs: onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen
Trefwoord: Onderwijsstelsels, Lager onderwijs, Staat (politicologie)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het lager onderwijs in betrekking tot de staatsinrigting: eene beoordelende beschouwing van het tegenwoordige onderwijs ...: staatslieden ter overweging, onderwijzers ter behartiging aanbevolen
Vorige scan Volgende scanScanned page
aanzienlijken hunne bijzondere ondencijzers uit Grieken-
land komen, in gelijken trant als het voormaals onder
de hoogere standen in Duitschlahd gebruikelijk was. Zij
werden hierin enkel geleid door het denkbeeld van rijk-
dom , weshalve de gedachten hoofdzakelijk gerigt waren
op eereposten en ambten, in welke te bevelen viel, als
voorname vereischten voor een gehikkig leven.
In Duitschland werd, zoo als bekend is, tot op karei.
<leii Groote aan geene openbare inrigtingen van Op-
voeding en Onderwijs gedacht; want do in Duitschland,
Italië en Gallië onophoudelijk rondwarende god des
krijgs gunde aan de zachtgestemde Muzen niet eens
eene ongestoorde rustplaats, veel min derhalve gelegen-
heid om zich te verheffen en heerschappij te voeren. Ja,
de magtige arm van derzelver roemryken beschermheer was
niet in staat, zoo lang hij leefde, aan die landen eenen
(luurzaiueii slaat vaii bezitting te verschaffen en verzekeren.
De l'riesterstand alleen vormde zijne kujeekelingen voor
Godsdienst en eeredienst, ten einde voortdurend te kun-
nen blijven bestaan, en leverde zelfs ook aan Koningen
en Vorsten Ministers en Raadslieden (1).
Intusschen had de Priesterstand toch gerne algemeene
instellingen ter opleiding; maar deszelfs inrigtingen had
den het bepaalde doel, de kennis van de Godsdienst en
van de eeredienst te verbreiden.
Het denkbeeld van een bepaald doel bnigt in het ver-
volg ook de wereldlijke Vorsten tot het oprigten van ei-
gene hoogere leerscholen, met name voor de beoefening
van het regt, en in het vervolg ook voor staatkundige
wetenschappen, in tegenoverstelling van die der geestelijk-
(>) Inzonderheid in Frankrijk , Sjianje en Portugal.